Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος διδασκόντων με το Π.Δ. 407/80 τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

           ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Π.Δ. 407/80
Η Γενική Συνέλευση του Τμήματος Φιλολογίας της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών, στην υπ' αριθμ. 254/11.01.2012 συνεδρίασή της, αποφάσισε την πρόσληψη διδασκόντων, στη βαθμίδα του Λέκτορα, κατόχων διδακτορικού διπλώματος, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2011 – 2012, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Π.Δ./τος 407/80 για τη διδασκαλία των παρακάτω μαθημάτων:
1.  «Βυζαντινή Ιστοριογραφία»                          
       Υποχρεωτικό  (3 ώρες  /εβδομ.)
2.  «Βυζαντινή Φιλολογία: Εικονομαχία και Μακεδονική Αναγέννηση»   
       επιλογής  (3 ώρες / εβδομ.)                                            
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, Έλληνες πολίτες ή πολίτες κράτους μέλους της Ε.Ε., να υποβάλλουν, μέχρι  10/2/2012, στη Γραμματεία του Τμήματος την αίτησή τους, η οποία θα συνοδεύεται από όλα τα αναγκαία δικαιολογητικά για τα οποία θα ενημερώνονται από την Γραμματεία του Τμήματος Φιλολογίας.
Διεύθυνση: Πανεπιστήμιο Πατρών - Γραμματεία Τμήματος Φιλολογίας (Πανεπιστημιούπολη 26504 Ρίο Αχαΐας), τηλ. 2610 969361 και 2610 996234 και FAX: 2610 996195, Ιστότοπος: http://www.philology-upatras.gr/. & e-mail: www.philology@upatras.gr.
    Η ασκούσα καθήκοντα Προϊσταμένου Γραμματείας
                              Χριστίνα Κολοκυθά
           
                                     

Υπεύθυνος: 
Γραμματεία Τμήματος Φιλολογίας
Τηλέφωνο: 
2610 969361
2610 996234
Fax: 
2610 996195
Κατηγορία: 
Χρήστες: