ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ - ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Το Πανεπιστήμιο Πατρών, Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας, στο πλαίσιο του προγράμματος « Φ.Κ. 2554 », ανακοινώνει ότι ενδιαφέρεται να προβεί στην ανάθεση του έργου της προπονητικής και διδασκαλίας ορισμένων αθλημάτων του Πανεπιστημιακού Γυμναστηρίου, για  4 μήνες, με ωριαία αντιμισθία,  για (3) τρεις  Πτυχιούχους Φυσικής Αγωγής Τμημάτων Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Ελληνικών Α.Ε.Ι. ή αντίστοιχων ισότιμων Τμημάτων του εξωτερικού με αντίστοιχα προσόντα όπως περιγράφονται κάτωθι:
Α.         Αντικείμενο Έργου:              
-Προπονητική και Διδασκαλία στην ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ σε παιδιά εργαζομένων του Π. Πατρών, σχολικής ηλικίας, στην κολυμβητική πισίνα του Πανεπιστημίου Πατρών.
Απαραίτητα Προσόντα:                    
-Πτυχίο Τ.Ε.Φ.Α.Α. (Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού) Ελληνικού Πανεπιστημίου, ή ισότιμου  Πανεπιστημιακού Ιδρύματος της αλλοδαπής     αναγνωρισμένο στην Ελλάδα.
-Ειδικότητα στο άθλημα που ενδιαφέρονται να εργαστούν οι υποψήφιοι.
Επιθυμητά Προσόντα:          
-Ανάλογη εργασιακή (προπονητική ή/και διδακτική) εμπειρία σε παρόμοια θέση.
……………………………………………………………………………………………………………………………………
Β.         Αντικείμενο Έργου:              
-Προπονητική και Διδασκαλία στην ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗ σε παιδιά εργαζομένων του Π. Πατρών σχολικής ηλικίας, στα γήπεδα Αντισφαίρισης του Πανεπιστημίου Πατρών.
Απαραίτητα Προσόντα:                    
-Πτυχίο Τ.Ε.Φ.Α.Α. (Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού) Ελληνικού Πανεπιστημίου, ή ισότιμου  Πανεπιστημιακού Ιδρύματος της αλλοδαπής     αναγνωρισμένο στην Ελλάδα.
-Ειδικότητα στο άθλημα που ενδιαφέρονται να εργαστούν οι υποψήφιοι.
Επιθυμητά Προσόντα:          
-Ανάλογη εργασιακή (προπονητική ή/και διδακτική) εμπειρία σε παρόμοια θέση.
……………………………………………………………………………………………………………………………………
 
Γ.         Αντικείμενο Έργου:              
-Προπονητική και Διδασκαλία στην Αεροβική Γυμναστική σε Φοιτητές – Φοιτήτριες και εργαζομένους του Π. Πατρών, στο κλειστό γήπεδο Αθλοπαιδιών του Πανεπιστημίου Πατρών.
Απαραίτητα Προσόντα:                    
-Πτυχίο Τ.Ε.Φ.Α.Α. (Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού) Ελληνικού Πανεπιστημίου, ή ισότιμου  Πανεπιστημιακού Ιδρύματος της αλλοδαπής     αναγνωρισμένο στην Ελλάδα.
-Ειδικότητα στο άθλημα που ενδιαφέρονται να εργαστούν οι υποψήφιοι.
Επιθυμητά Προσόντα:          
-Ανάλογη εργασιακή (προπονητική ή/και διδακτική) εμπειρία σε παρόμοια θέση.
 
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση με πλήρη στοιχεία επικοινωνίας (διεύθυνση, τηλέφωνα κ.ά.), και φάκελο βιογραφικών στοιχείων που θα περιλαμβάνει:
-Βιογραφικό σημείωμα
-Επικυρωμένα αντίγραφα τίτλων σπουδών
-Λοιπά αποδεικτικά στοιχεία για τα επιθυμητά προσόντα.
Αν ο τίτλος έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή, απαιτείται πιστοποιητικό αναγνώρισης από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) για την ισοτιμία, αντιστοιχία του τίτλου. Τίτλοι σπουδών για τους οποίους έχει εκδοθεί πράξη αναγνώρισης από το ΔΙΚΑΤΣΑ, ισχύουν και γίνονται δεκτοί.
Οι αιτήσεις και τα απαραίτητα δικαιολογητικά υποβάλλονται προσωπικώς στη Γραμματεία της Επιτροπής Ερευνών (Πανεπιστημιούπολη, Α΄ Κτίριο, Α΄ όροφος), τηλ. 2610.996660 και από ώρα 09:00 έως και 14:00, εντός δέκα  (10 ) ημερών από την τελευταία δημοσίευση.
Ο Πρόεδρος
Της Επιτροπής Ερευνών
Δημήτριος Καλπαξής

Υπεύθυνος: 
Βασιλείου Νίκος
Τηλέφωνο: 
2610993055
Fax: 
2610994262
Κατηγορία: