Ορθή επανάληψη τεχνικών προδιαγραφών και διευκρινίσεις επί της διακήρυξης αρίθμ. 5/12 : Προμήθεια ερευνητικού εξοπλισμού Πανεπιστημίου Πατρών

Ορθή επανάληψη των τεχνικών προδιαγαρφών της διακήρυξης αρίθμ. 5/12 που αφορά στο Δημόσιο Διεθνή διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια ερευνητικού εξοπλισμού του Πανεπιστημίου Πατρών  - Έργο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ –  ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ – ΕΣΠΑ», όσον  αφορά το χρόνο παράδοσης των ειδών 3: Πλήρες σύστημα Στοιχειακού Αναλυτή Διασποράς Μήκους Κύματος Φθορισμού Ακτίνων –Χ (WDXRF), 4:Αυτόματη Συσκευή Παρασκευής Δισκίων Δειγμάτων, με Σύντηξη Εντός Χωνευτηρίων Pt, 5: Ερευνητικό φασματόμετρο RAMAN (διεγείρουσα ακτινοβολία Laser) με Μικροσκόπιο και Παρελκόμενα και 6:Περιθλασίμετρο Ακτίνων-Χ μονοκρυστάλλου (Single Crystal X-ray diffractometer system for crystal structure determination) του Εργαστηρίου Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας και Μικροανάλυσης.
Το τεύχος με τις νέες προδιαγραφές έχει αναρτηθεί και στην αρχική προκήρυξη του διαγωνισμού.
Επίσης σχετικά με το άρθρο 9 της διακήρυξης 5/12: Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής (σελ. 6), σας γνωρίζουμε ότι αυτά τα τέσσερα (4) κριτήρια θα πρέπει να βεβαιώνονται με υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή.

 

Υπεύθυνος: 
Γεωργία Γιδιάρη
Τηλέφωνο: 
2610/969.066
2610/969.023
Fax: 
2610/992.349
Κατηγορία: 
Χρήστες: