ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ Β,Γ ΚΑΙ Δ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

Δημόσιος ανοικτός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές, και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια και εγκατάσταση δικτυακού εξοπλισμού των κτηρίων Β, Γ και Δ του συγκροτήματος Κλινικών Λειτουργιών του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών.
 
Προϋπολογισμός: 134.606,28 ευρώ
 
Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: Τρίτη 24 Ιουλίου 2012

Επισυναπτόμενα: 
Υπεύθυνος: 
Γ. Γιδιάρη
Τηλέφωνο: 
2610969023
2610969024
Fax: 
2610992349
Κατηγορία: 
Χρήστες: