Κινητικότητα Προσωπικού για Διδασκαλία μέσω του προγράμματος LLP/Erasmus ακαδημαϊκού έτους 2012-2013.

Σας ενημερώνουμε ότι στο πλαίσιο του προγράμματος LLP/Erasmus 2012-2013, προβλέπεται η κινητικότητα προσωπικού για διδασκαλία, σε Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης στο εξωτερικό, με τα οποία έχουν συναφθεί διμερείς συμφωνίες.   
            Από το πρόγραμμα ορίζεται ότι κινητικότητα διδασκαλίας μπορεί να πραγματοποιηθεί για ελάχιστη διάρκεια περιόδου διδασκαλίας πέντε (5) ωρών και η μέγιστη διάρκεια ορίζεται στις έξι (6) εβδομάδες. Μία ελάχιστη διάρκεια 5 εργάσιμων ημερών συνιστάται ιδιαίτερα για να υπάρξει εποικοδομητική συμβολή στο πρόγραμμα διδασκαλίας & τη διεθνή ακαδημαϊκή ζωή στο Ίδρυμα Υποδοχής.
            Για τις μετακινήσεις διδασκαλίας προβλέπεται η καταβολή υποτροφίας που στόχο έχει να συμβάλει στην κάλυψη δαπανών ταξιδίου και διαβίωσης της περιόδου διαμονής στο εξωτερικό. Οι δαπάνες διαβίωσης υπολογίζονται βάσει των ημερησίων ή εβδομαδιαίων ποσών αποζημίωσης ανά χώρα υποδοχής που ορίζονται από την Εθνική Μονάδα. Επισυνάπτεται σχετικός πίνακας με τα ποσά επιχορήγησης προσωπικού για διδασκαλία που ισχύουν για το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013. Διευκρινίζεται ότι στα έξοδα που καλύπτονται περιλαμβάνονται δύο ημέρες μετακίνησης, καθώς και τα έξοδα μεταφοράς προς και από τον τελικό προορισμό. Οι δαπάνες για τις εσωτερικές μετακινήσεις δεν είναι επιλέξιμες στις δαπάνες ταξιδίου, διότι συμπεριλαμβάνονται στις δαπάνες διαβίωσης. Τα έξοδα ταξιδίου υπολογίζονται βάσει των πραγματικών δαπανών & ο μετακινούμενος πρέπει σε κάθε περίπτωση να χρησιμοποιεί τον οικονομικότερο τρόπο ταξιδίου. Στην περίπτωση που η μετακίνηση από Πάτρα-Αθήνα-Πάτρα, πραγματοποιείται με ιδιωτικό Ι.Χ. αυτοκίνητο, θα υποβάλλεται Υ.Δ. Η αποζημίωση που θα αποδίδεται, θα αφορά το ποσό που αντιστοιχεί στο αντίτιμο εισιτηρίων ΚΤΕΛ.
            Η εβδομάδα αντιστοιχεί σε 7 ημέρες, συμπεριλαμβανομένων και των ημερών ταξιδίου. Εάν στην περίοδο παραμονής στο εξωτερικό περιλαμβάνονται Σαββατοκύριακα ή ημέρες αργίας, δεν χρηματοδοτούνται, εκτός αν έχουν χρησιμοποιηθεί ως εργάσιμες ημέρες ή ημέρες ταξιδίου. Οι ημέρες ταξιδίου χρηματοδοτούνται. Για να αποδειχθεί ότι Σαββατοκύριακα ή ημέρες αργίας χρησιμοποιήθηκαν ως ημέρες ταξιδίου ή εργάσιμες ημέρες, πρέπει να προσκομίζονται αποδείξεις δραστηριότητας (βεβαίωση Ιδρύματος Υποδοχής) για τις ημέρες αυτές (ταξιδίου ή διδασκαλίας).
            Για κινητικότητα μέχρι 6 ημέρες, οι δικαιούχοι λαμβάνουν υποτροφία που υπολογίζεται με βάση την ημερήσια αποζημίωση, ενώ για κινητικότητα 7 ημερών και περισσότερο λαμβάνουν υποτροφία που υπολογίζεται με βάση τα ποσά για τις εβδομαδιαίες αποζημιώσεις.
Σας γνωστοποιούμε ότι κατόπιν συστάσεων της Εθνικής Μονάδας Συντονισμού (Ι.Κ.Υ.), η αρμόδια επιτροπή του προγράμματος στην από 9/3/2011 συνεδρίασή της, θέσπισε συγκεκριμένα κριτήρια επιλογής από το ακαδημαϊκό έτος 2011-2012, βάσει των οποίων θα μοριοδοτηθούν οι αιτήσεις ενδιαφέροντος που θα υποβληθούν και για το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013, προκειμένου να επιλεγεί το προσωπικό που θα μετακινηθεί με σκοπό τη διδασκαλία (επισυνάπτεται η σχετική λίστα). 
 
 
 
Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε τους ενδιαφερόμενους να προσκομίσουν στο Τμήμα Διεθνών Σχέσεων, μέχρι 28/9/2012, τα εξής:
1)      Αίτηση
2)      Πρόγραμμα Διδασκαλίας (υπογεγραμμένο από τον Πρόεδρο του Τμήματος & το δικαιούχο). Σε περίπτωση πλέον της μίας μετακίνησης, θα πρέπει να προσκομιστεί ξεχωριστή αίτηση και πρόγραμμα διδασκαλίας αντίστοιχα. Σας υπενθυμίζουμε ότι για να υπάρχει δυνατότητα πραγματοποίησης της μετακίνησης, απαραίτητη είναι η ύπαρξη Διμερούς Συμφωνίας σε ισχύ για το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013, μέχρι την ως άνω καταληκτική ημερομηνία.
 
Σας πληροφορούμε ότι ο αριθμός του προσωπικού που πρόκειται να μετακινηθεί για διδασκαλία θα εξαρτηθεί από το συνολικό ποσό της επιχορήγησης για τη συγκεκριμένη δράση.
            Ο τελικός πίνακας μετά τη μοριοδότηση από την αρμόδια Επιτροπή, θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων.
Παρακαλούμε να ανταποκριθείτε στο παραπάνω αίτημά μας προκειμένου να διαμορφώσουμε μια πλήρη εικόνα των προθέσεών σας για μετακίνηση. Μετά τη λήξη της παραπάνω προθεσμίας δεν θα γίνονται δεκτές αιτήσεις ενδιαφέροντος.
Παρακαλούνται οι Γραμματείες των Τμημάτων να προωθήσουν τη σχετική ανακοίνωση σε όλα τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματός τους.
Για οποιαδήποτε διευκρίνιση, μπορείτε να επικοινωνείτε με το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων (υπεύθυνη κα. Καρακώστα Δήμητρα, τηλ.: 996676, fax: 994441, email: llp.placements@upatras.gr).
 
 
 
 
 
 Η Επιστημονική Υπεύθυνη του Προγράμματος                                         
                                                                                                                                                 Άννα Ρούσσου
 Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων & Προσωπικού                                  
 
 
 
 
 
 

Υπεύθυνος: 
κ. Δήμητρα Καρακώστα
Τηλέφωνο: 
2610 996676
Fax: 
2610 994441
Χρήστες: