Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος διδασκόντων με το Π.Δ. 407/80 του Τμήματος Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΝΟΣ(1) ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Π.Δ. 407/80
 
Η Γενική Συνέλευση του Τμήματος Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών, στην υπ' αριθμ. 13/10.07.2012 συνεδρίασή της, αποφάσισε την πρόσληψη ενός (1) διδάσκοντος, κατόχου διδακτορικού διπλώματος, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Π.Δ./τος 407/80, για τη συμμετοχή στη διδασκαλία των μαθημάτων:
1.  «Μηχανολογικό Σχέδιο»,         χειμερινού εξαμήνου
2.  «Μηχανολογικό Σχέδιο με Η/Υ»,          εαρινού εξαμήνου
 
Η πρόσληψη του υποψηφίου που θα επιλεγεί τελεί υπό την αίρεση ότι το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού θα εγκρίνει την πρόσληψη διδάσκοντος με το Π.Δ. 407/80 για τη διδασκαλία των προκηρυσσομένων μαθημάτων.
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, Έλληνες πολίτες ή πολίτες κράτους μέλους της Ε.Ε., να υποβάλλουν, μέχρι 14.09.2012, στη Γραμματεία του Τμήματος την αίτησή τους, η οποία θα συνοδεύεται από όλα τα αναγκαία δικαιολογητικά για τα οποία θα ενημερώνονται από την Γραμματεία του Τμήματος Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών.
Διεύθυνση: Πανεπιστήμιο Πατρών - Γραμματεία Τμήματος Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών (Πανεπιστημιούπολη 26504 Ρίο Αχαΐας), τηλ. 2610 969404 και 2610 969401, ιστοσελίδα του Τμήματος: http://www.mead.upatras.gr/
            Η ασκούσα καθήκοντα Προϊσταμένου Γραμματείας
            Χριστίνα Κολοκυθά
                                           
 
 

Υπεύθυνος: 
Γραμματεία Τμήματος Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών
E-mail: 
Τηλέφωνο: 
2610 969404
2610 969401
Fax: 
Κατηγορία: 
Χρήστες: