ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΤΟ ΑΘΛΗΜΑ ΤΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ

Το Πανεπιστήμιο Πατρών, Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας, στο πλαίσιο του προγράμματος « Φ.Κ. 2554 », ανακοινώνει ότι ενδιαφέρεται να προβεί στην ανάθεση του έργου της προπονητικής και διδασκαλίας αθλημάτων του Πανεπιστημιακού Γυμναστηρίου, για  10 μήνες, με ωριαία αντιμισθία,  για (2) δύο  Πτυχιούχους Φυσικής Αγωγής Τμημάτων Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Ελληνικών Α.Ε.Ι. ή αντίστοιχων ισότιμων Τμημάτων του εξωτερικού με αντίστοιχα προσόντα όπως περιγράφονται κάτωθι:
Αντικείμενο Έργου:              
-Προπονητική και Διδασκαλία στο ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ σε παιδιά εργαζομένων του Πανεπιστημίου Πατρών, σχολικής ηλικίας, στο γήπεδο Ποδοσφαίρου  του Πανεπιστημιακού Γυμναστηρίου Πατρών.
Απαραίτητα Προσόντα:                    
-Πτυχίο Τ.Ε.Φ.Α.Α. (Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού) Ελληνικού Πανεπιστημίου, ή ισότιμου  Πανεπιστημιακού Ιδρύματος της αλλοδαπής     αναγνωρισμένο στην Ελλάδα.
-Ειδικότητα στο άθλημα του Ποδοσφαίρου.
Επιθυμητά Προσόντα:          
-Ανάλογη εργασιακή (προπονητική ή/και διδακτική) εμπειρία σε παρόμοια θέση.
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση με πλήρη στοιχεία επικοινωνίας (διεύθυνση, τηλέφωνα κ.ά.), και φάκελο βιογραφικών στοιχείων που θα περιλαμβάνει:
-Βιογραφικό σημείωμα
-Επικυρωμένα αντίγραφα τίτλων σπουδών
-Λοιπά αποδεικτικά στοιχεία για τα επιθυμητά προσόντα.
Αν ο τίτλος έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή, απαιτείται πιστοποιητικό αναγνώρισης από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) για την ισοτιμία - αντιστοιχία του τίτλου. Τίτλοι σπουδών για τους οποίους έχει εκδοθεί πράξη αναγνώρισης από το ΔΙΚΑΤΣΑ, ισχύουν και γίνονται δεκτοί.
Οι αιτήσεις και τα απαραίτητα δικαιολογητικά υποβάλλονται προσωπικώς στη Γραμματεία του Πανεπιστημιακού Γυμναστηρίου (Πανεπιστημιούπολη), τηλ. 2610.993055 και από ώρα 09:00 έως και 14:00, εντός δέκα  (10 ) ημερών από την τελευταία δημοσίευση.
Ο Πρόεδρος Της Επιτροπής Ερευνών
Δημήτριος Καλπαξής

Υπεύθυνος: 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΝΙΚΟΣ
Τηλέφωνο: 
2610.993055
Fax: 
Κατηγορία: