Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πρόσληψη διδασκόντων με το ΠΔ 407/80 του Τμήματος Φιλολογίας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Π.Δ. 407/80

 
 
Η Γενική Συνέλευση του Τμήματος Φιλολογίας της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών στην υπ' αριθμ. 259/23.05.2012 συνεδρίασή της, αποφάσισε την πρόσληψη διδασκόντων, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για το ακαδημαϊκό έτος 2012 – 2013 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Π.Δ./τος 407/80 για τη διδασκαλία των παρακάτω μαθημάτων (θέσεις εξομοιούμενες μισθολογικά με τη βαθμίδα του λέκτορα):
 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ:
 «Eισαγωγή στην Κλασική Φιλολογία»  (υποχρεωτικό μάθημα Α’ εξαμήνου),     3 ώρες/εβδομάδα
 «Ιστορική Γλωσσολογία Ι»                   (υποχρεωτικό μάθημα Γ’ εξαμήνου), 3 ώρες/εβδομάδα
 «Περιγραφική Ανάλυση της ΝΕ»          (μάθημα επιλογής Γ’ εξαμήνου),      3 ώρες/εβδομάδα
 «Βυζαντινή Ποίηση»                              (υποχρεωτικό μάθημα Ε’ εξαμήνου), 3 ώρες/εβδομάδα
«Θέματα Βυζαντινής Φιλολογίας»         (μάθημα επιλογής Ε’ εξαμήνου), 3 ώρες/εβδομάδα
«Θέματα Βυζαντινής Φιλολογίας Ι»      (μάθημα επιλογής Ζ’ εξαμήνου),      3 ώρες/εβδομάδα
«Συγκριτική Σύνταξη»                          (υποχρεωτικό μάθημα Ζ’ εξαμήνου),       3 ώρες/εβδομάδα
 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ:
«Ιστορική Γλωσσολογία ΙΙ»                   (υποχρεωτικό μάθημα Δ’ εξαμήνου), 3 ώρες/εβδομάδα
«Αρχαίες Ελληνικές Δημοκρατίες»        (μάθημα επιλογής Δ’ εξαμήνου),  3 ώρες/εβδομάδα
«Σύνταξη»                                             (υποχρεωτικό ΣΤ’ εξαμήνου),   3 ώρες/εβδομάδα
«Ελληνική Παλαιογραφία»                   (μάθημα επιλογής ΣΤ’ και Η’ εξαμήνου),      3 ώρες/εβδομάδα
«Αρχαίο Ελληνικό Δράμα: Αριστοφάνης»  (υποχρεωτικό μάθημα Η’ εξαμήνου), 3 ώρες/εβδομάδα
«Ελληνιστική Ποίηση»                           (υποχρεωτικό μάθημα Η’ εξαμήνου),         3 ώρες/εβδομάδα
«Βυζαντινή Φιλολογία: Παλαιολόγειοι Χρόνοι» (υποχρεωτικό μάθημα Η’ εξαμήνου), 3 ώρες/εβδομάδα
«Διαλεκτολογία»                                    (υποχρεωτικό μάθημα Η’ εξαμήνου),   3 ώρες/εβδομάδα
«Τυπολογία Γλωσσών»                      (υποχρεωτικό μάθημα Η’ εξαμήνου),         3 ώρες/εβδομάδα
 
Η πρόσληψη των υποψηφίων που θα επιλεγούν τελεί υπό την αίρεση ότι το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού θα εγκρίνει την πρόσληψη διδασκόντων με το Π.Δ. 407/80 για τη διδασκαλία των παραπάνω μαθημάτων.
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, Έλληνες πολίτες ή πολίτες κράτους μέλους της Ε.Ε., να υποβάλλουν, μέχρι 24/09/2012, στη Γραμματεία του Τμήματος την αίτησή τους, η οποία θα συνοδεύεται από όλα τα αναγκαία δικαιολογητικά για τα οποία θα ενημερώνονται από την Γραμματεία του Τμήματος Φιλολογίας.
Διεύθυνση: Πανεπιστήμιο Πατρών - Γραμματεία Τμήματος Φιλολογίας (Πανεπιστημιούπολη 26504 Ρίο Αχαΐας), τηλ. 2610 969312, 2610 969324, 2610 997546, και στον Ιστότοπο http://www.philology-upatras.gr.
 
 
 
Η ασκούσα καθήκοντα Προϊσταμένου Γραμματείας
           
 
 
              Χριστίνα Κολοκυθά

Υπεύθυνος: 
Γραμματεία Τμήματος Φιλολογίας
E-mail: 
Τηλέφωνο: 
2610 969312
2610 969312
Fax: 
Κατηγορία: 
Χρήστες: