Προκηρύξεις θέσεων για εξέλιξη μελών ΔΕΠ Τμημάτων του Πανεπιστημίου Πατρών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Προκηρυσσει
 
 
την  πλήρωση  θέσεων Διδακτικού & Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) των Τμημάτων: α) Θεατρικών Σπουδών, β) Ιατρικής, γ) Γεωλογίας, δ) Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών και ε) Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου  Πατρών.
 
ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
 
- Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Ιστορία του Θεάτρου και του Ελληνικού Κινηματογράφου».
 ΦΕΚ Δημοσίευσης: 961/11-9-2012  τ.Γ.’
ΑΔΑ: Β4ΘΕ469Β7Θ-3ΣΟ
 
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
 
- Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, με ιδιαίτερη επιστημονική δραστηριότητα στο γνωστικό αντικείμενο «Ακτινολογία-Επεμβατική Νευροακτινολογία».
 ΦΕΚ Δημοσίευσης: 961/11-9-2012  τ.Γ.’
ΑΔΑ: Β4ΘΕ469Β7Θ-7ΕΑ
 
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
 
- Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, με με ιδιαίτερη επιστημονική δραστηριότητα στο γνωστικό αντικείμενο «Ορθοπαιδική Χειρουργική και Τραυματολογία».
 ΦΕΚ Δημοσίευσης: 967/12-9-2012  τ.Γ.’
ΑΔΑ: Β4ΘΕ469Β7Θ-ΠΙΡ
 
ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 1
 
- Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, με με ιδιαίτερη επιστημονική δραστηριότητα στο γνωστικό αντικείμενο «Γενική Παθολογία».
 ΦΕΚ Δημοσίευσης: 961/11-9-2012  τ.Γ.’
ΑΔΑ: Β4ΘΕ469Β7Θ-ΖΦΕ
 
ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΦΥΣΙΚΗΣ
 
- Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Υδρογεωλογία».
 ΦΕΚ Δημοσίευσης: 967/12-9-2012  τ.Γ.’
ΑΔΑ: Β4ΘΕ469Β7Θ-ΧΩ4
 
ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΤΟΜΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ
 
- Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Μηχανική Συμπεριφορά Υλικών με έμφαση στην Αστοχία Μεταλλικών Κατασκευών λόγω Διάβρωσης».
 ΦΕΚ Δημοσίευσης: 967/12-9-2012  τ.Γ.’
ΑΔΑ: Β4ΘΕ469Β7Θ-ΧΘ1
 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
 
- Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Στοιχεία Μηχανών-Τριβολογία».
 ΦΕΚ Δημοσίευσης: 967/12-9-2012  τ.Γ.’
ΑΔΑ: Β4ΘΕ469Β7Θ-ΓΓ1
 
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
 
- Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Περιφερειακή Οικονομική και Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη της Υπαίθρου».
 ΦΕΚ Δημοσίευσης: 961/11-9-2012  τ.Γ.’
ΑΔΑ: Β4ΘΕ469Β7Θ-Κ6Ψ
 
- Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Οικονομετρία».
 ΦΕΚ Δημοσίευσης: 961/11-9-2012  τ.Γ.’
ΑΔΑ: Β4ΘΕ469Β7Θ-1ΜΚ
 
Λήξη  προθεσμίας  υποβολής  υποψηφιοτήτων   για   τις   ανωτέρω  θέσεις  είναι  η   14-11-2012.
 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Πατρών (http://www.admin.upatras.gr) και για περισσότερες πληροφορίες στην Γραμματεία  των Τμημάτων:
 
 
α) Θεατρικών Σπουδών:                                               τηλ.: 2610-969360, 2610-969359,
                                                                                 e-mail: theatrical-studies@upatras.gr
                                                                                 Ιστότοπος: www.theaterst.upatras.gr
 
β) Ιατρικής:                                                                 τηλ.: 2610-969101, 2610-969102,
                                                                                 e-mail: secretary@med.upatras.gr,
                                                                                 Ιστότοπος:  www.med.upatras.gr
 
γ) Γεωλογίας:                                                               τηλ.:    2610-997922, 2610-997590,
                                                                                e-mail: nanlampr@upatras.gr
                                                                                Ιστότοπος: www.geology.upatras.gr
 
δ) Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών           τηλ.: 2610-969401, 2610-969400,
     Μηχανικών                                                              e-mail: avasilak@upatras.gr
                                                                                Ιστότοπος: www.mead.upatras.gr
 
ε) Οικονομικών Επιστημών:                                              τηλ.: 2610-969960, 2610-969962,
                                                                                e-mail: econ-secr@upatras.gr
                                                                                Ιστότοπος:  www.econ.upatras.gr
 
 
                                                             Η ΑΣΚΟΥΣΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ
                                                          ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
 
 
 
                                                     ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΟΛΟΚΥΘΑ

Υπεύθυνος: 
E-mail: 
Τηλέφωνο: 
Fax: 
Κατηγορία: 
Χρήστες: