ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΞΥΛΙΝΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ (ΕΠΙΚΑΘΗΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟ) ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ FIBA ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ

Σχετικά με τη διακήρυξη που αφορά τον πρόχειρο διαγωνισμό για την προμήθεια και τοποθέτηση ξύλινου αθλητικού δαπέδου (επικαθήμενου και συναρμολογούμενου) προδιαγραφών FIBA στο Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο, σας διευκρινίζουμε ότι:
Η εγγύση καλής λειτουργίας, αντί των πέντε (5) ετών που ήταν αρχικά, γίνεται ενός έτους και η εγγυητική επιστολή που θα προσκομίσει ο ανάδοχος θα είναι 2,5% της καθαρής συμβατικής αξίας της προμήθειας αντί του 10% που ήταν αρχικά.
Οι παραπάνω αλλαγές έχουν ενσωματωθεί και στη αρχική ανάρτηση της διακήρυξης του διαγωνισμού.
 

Υπεύθυνος: 
Γεωργία Γιδιάρη
Τηλέφωνο: 
2610969023
2610969024
Fax: 
2610992349
Κατηγορία: 
Χρήστες: