Ενημέρωση για το θέμα της περιουσίας των Πανεπιστημίων

Αγαπητά μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας
 
Σήμερα η Ολομέλεια της Βουλής συζητά την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Τροποποίηση του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του νόμου 3986/2011 «Επείγοντα μέτρα Εφαρμογής Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012 – 2015»». 
 
Σύμφωνα με την άποψη της νομικής επιτροπής της Συνόδου των Πρυτάνεων, το θέμα της διαχείρισης και αξιοποίησης της περιουσίας των Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων παραμένει ανοικτό, διότι ενώ απαλείφθηκε η παράγραφος 5Α, παραμένει η παράγραφος 24α του άρθρου 27, το οποίο τροποποιεί το άρθρο 27 του 1892/1990 (Α’ 101), σύμφωνα με την οποία «Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού που εκδίδεται μετά από εισήγηση του Γενικού Γραμματέα  Δημόσιας Περιουσίας μπορεί να ανατίθεται στην ΕΤΑΔ Α.Ε. η διαχείριση και αξιοποίηση ακινήτων εγγεγραμμένων στο Μ.Α.Π. επιπλέον των όσων έχουν ήδη περιέλθει στην αρμοδιότητά της…». Το Μητρώο Ακίνητης Περιουσίας (Μ.Α.Π.) περιλαμβάνει και τα ΝΠΔΔ, δηλαδή και τα Πανεπιστήμια. (Βλ. http://www.hellenicparliament.gr/Nomothetiko-Ergo/Anazitisi-Nomothetikou-Ergou?law_id=7179fd4a-7357-46f8-aefb-02faa260ffcf)
 
Η Σύνοδος των Πρυτάνεων έχει ζητήσει να εξαιρεθούν τα Πανεπιστήμια από αυτή την διάταξη, κάτι το οποίο προφανώς δεν έχει γίνει. Επίσης έγινε προσπάθεια συνάντησης με τον Υπουργό Παιδείας μετά από πρωτοβουλία του Προεδρεύοντος της Συνόδου, του Πρύτανη του Πανεπιστημίου μας κ. Παναγιωτάκη, αλλά δεν υπήρξε ανταπόκριση από την πλευρά του Υπουργείου.
 
Το θέμα αυτό είναι κρίσιμο για το μέλλον των Πανεπιστημίων και παραμένει ανοιχτό. Θα σας κρατάμε ενήμερους για τις όποιες εξελίξεις.
 
Ο Πρύτανης
 
Γ. Παναγιωτάκης
 
Οι Αντιπρυτάνεις
 
Δ. Καλπαξής
Χρ. Κροντηράς
Α. Ρούσσου

Υπεύθυνος: 
Πρυτανεία Πανεπιστημίου
Τηλέφωνο: 
Fax: 
Οργανική Μονάδα: