Διενέργεια εκλογών, μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, για ανάδειξη Εσωτερικών Μελών Συμβουλίου Πανεπιστημίου Πατρών

Απόσπασμα του πλήρους κειμένου, το οποίο επισυνάπτεται στο σχετικό ιστότοπο

Σας γνωρίζουμε, ότι το Πρυτανικό Συμβούλιο στην αριθ. 1063/25.10.2012 συνεδρίασή του, αφού έλαβε υπόψη του, ότι η εκλογική διαδικασία της 22ας και 24ης Οκτωβρίου 2012 για την ανάδειξη των Εσωτερικών Μελών του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Πατρών απέβη άγονη, αποφάσισε, σε συνέχεια προηγούμενης απόφασής του (αριθ. συν. 1058/4.10.2012) η εκλογική διαδικασία, μέσω ηλεκτρονικής ψήφου, κατά τους όρους της με αρ. Φ.122.1/764/112039/Β2/21.09.2012 (ΦΕΚ 2564/21.09.2012 τ.Β΄) Υπουργικής Απόφασης να πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 7 Νοεμβρίου 2012.

 
 

Υπεύθυνος: 
Ε. Πέττα, Γραμματεία Πρυτανικού Συμβουλίου και Συγκλήτου
Τηλέφωνο: 
2610 969.039
Fax: 
2610 996.664
Οργανική Μονάδα: