Ανασυγκρότηση εφορευτικής επιτροπής διεξαγωγής εκλογικής διαδικασίας ανάδειξης εσωτερικών μελών Συμβουλίου Πανεπιστημίου Πατρών

Στο σχετικό ιστότοπο επισυνάπτεται το πρακτικό της υπ' αριθ. 1064/30.10.2012 συνεδρίασης του Πρυτανικού Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Πατρών με θέμα «Ανασυγκρότηση εφορευτικής επιτροπής διεξαγωγής της εκλογικής διαδικασίας για την ανάδειξη των εσωτερικών μελών του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Πατρών»

Υπεύθυνος: 
Ε. Πέττα, Γραμματεία Πρυτανικού Συμβουλίου και Συγκλήτου
Τηλέφωνο: 
2610 969.039
Fax: 
2610 996.664
Οργανική Μονάδα: