Ενημέρωση ιστοσελίδας Tempus EACEA με αποτελέσματα επιλογής 5ης Πρόσκλησης.

Σας ενημερώνουμε ότι στην ιστοσελίδα Tempus της EACEA, ενημερώθηκε πρόσφατα με τα αποτελέσματα της επιλογής σχεδίων του 2012 ο πίνακας Excel που περιλαμβάνει πληροφορίες για όλα τα εγκεκριμένα σχέδια του προγράμματος Tempus IV, στον εξής σύνδεσμο: http://eacea.ec.europa.eu/tempus/results_compendia/projects_description_en.php
 
Ο πίνακας αυτός είναι ιδιαίτερα χρήσιμος για υποψήφιους εταίρους και κυρίως συντονιστές σχεδίων στο πλαίσιο της 6ης Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων Tempus IV 2007-2013, δεδομένου ότι, θα δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα στην επιλογή σχεδίων από τομείς/ θεματικές ενότητες που δεν έχουν καλυφθεί σημαντικά ως τώρα, με τη συμμετοχή Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης που στο παρελθόν δεν συμμετείχαν καθόλου ή συμμετείχαν ελάχιστα στο πρόγραμμα.

Υπεύθυνος: 
E-mail: 
Τηλέφωνο: 
Fax: 
Κατηγορία: 
Χρήστες: