Επαναπροκήρυξη για την πλήρωση δύο (2) κενών θέσεων μεταπτυχιακών φοιτητών ακαδ. έτους 2012-2013

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
ΤΜΗΜΑΤΑ ΧΗΜΕΙΑΣ – ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ – ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
‘‘ΙΑΤΡΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ’’
 
ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
«Για την πλήρωση δύο (2) κενών θέσεων μεταπτυχιακών φοιτητών, ακαδ. έτους 2012-2013»
 

 1. Η Ειδική Διατμηματική Επιτροπή του Δ.Π.Μ.Σ. «Ιατρική Χημεία: Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Φαρμακευτικών Προϊόντων» στην υπ’ αριθμ. 2/12-13 (29-1-2013) συνεδρίαση, αποφάσισε την προκήρυξη δύο (2) κενών θέσεων μεταπτυχιακών φοιτητών, στα πλαίσια λειτουργίας του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ιατρική Χημεία: Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Φαρμακευτικών Προϊόντων» για το ακαδ. έτος 2012-2013.
 2. Το Δ.Π.Μ.Σ. οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.), χρονικής διάρκειας τριών (3) διδακτικών εξαμήνων.
 3. Το Δ.Π.Μ.Σ. αποσκοπεί στην ανάπτυξη της έρευνας και την προαγωγή της γνώσης στην περιοχή της Ιατρικής Χημείας. Επίσης, αποσκοπεί στην βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του Ελληνικού επιστημονικού δυναμικού στο συγκεκριμένο χώρο. Ειδικότερα οι στόχοι του προγράμματος είναι: α) η εκπαίδευση των μεταπτυχιακών φοιτητών των Τμημάτων Χημείας, Φαρμακευτικής, Βιολογίας, Ιατρικής και συναφών ειδικοτήτων ελληνικών ή ξένων Πανεπιστημίων στον Σχεδιασμό, Σύνθεση και Ανάπτυξη Φαρμακευτικών ουσιών, β) η ανάπτυξη ενός ζωτικού τομέα της Εθνικής Οικονομίας που σχετίζεται με την Φαρμακευτική Βιομηχανία και γ) η βελτίωση του επιπέδου της Δημόσιας Υγείας.

 
Τα προσφερόμενα μαθήματα και τα εργαστήρια κατανέμονται ως εξής:
 
Α΄ εξάμηνο

 1. Οργανική Σύνθεση Φαρμάκων
 2. Πεπτιδική και Συνδυαστική Χημεία
 3. Φασματοσκοπία Πυρηνικού Μαγνητικού Συντονισμού (NMR) και Μοριακός Σχεδιασμός
 4. Ανάλυση Βιομορίων
 5. Φαρμακευτικά Προϊόντα Φυσικής και Συνθετικής Προέλευσης
 6. Μοριακή Φαρμακολογία
 7. Μοριακή και Κυτταρική Ανοσολογία
 8. Μοριακή Ιατρική
 9. Τοξικολογία

(ο μεταπτυχιακός φοιτητής επιλέγει έξι από τα παραπάνω εννέα μαθήματα)

 1. Ερευνητική Μεθοδολογία

Β΄ εξάμηνο

 1. Εργαστήριο Ιατρικής Χημείας
 2. Συλλογή Βιβλιογραφικών Δεδομένων και Παρουσίαση Εργασίας Ανακεφαλαίωσης Ερευνητικού πεδίου Διπλωματικής Εργασίας
 3. Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία

 
Γ΄ εξάμηνο
Στο Γ΄ εξάμηνο πραγματοποιείται η ολοκλήρωση και παρουσίαση της Μεταπτυχιακής Εργασίας.
 
            Τα μαθήματα και εργαστήρια θα συνοδεύονται από την υποχρεωτική παρακολούθηση σεμιναρίων σχετικών με το γνωστικό αντικείμενο και θα πραγματοποιούνται από διακεκριμένους ερευνητές Ελληνικών και ξένων Πανεπιστημίων ή Ερευνητικών Ιδρυμάτων.

 1. Τα μαθήματα, τα εργαστήρια και η ερευνητική διπλωματική εργασία του Δ.Π.Μ.Σ. είναι υποχρεωτικά. Για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. απαιτείται η παρακολούθηση και η επιτυχής εξέταση στα προσφερόμενα μαθήματα και εργαστήρια κατανεμημένα στα δύο πρώτα εξάμηνα και στη συνέχεια η εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής ερευνητικής εργασίας που θα ολοκληρωθεί στο τρίτο εξάμηνο.
 2. Στο Δ.Π.Μ.Σ. για το Μ.Δ.Ε. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι ή τελειόφοιτοι (εφόσον καταστούν πτυχιούχοι μέχρι και την ημερομηνία εγγραφής στο Δ.Π.Μ.Σ.) των Τμημάτων Χημείας, Φαρμακευτικής, Ιατρικής, Βιολογίας, Επιστήμης Υλικών, Χημικών Μηχανικών και συναφών Τμημάτων των Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι του Τμήματος Χημικών Εφαρμογών και άλλων Τμημάτων συναφούς γνωστικού αντικειμένου των ΤΕΙ.
 3. Για την επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών θα ληφθούν υπόψη α) ο γενικός βαθμός του πτυχίου τους, β) η επίδοση στα συναφή προς το Δ.Π.Μ.Σ. προπτυχιακά μαθήματα και στη διπλωματική εργασία, γ) η γνώση ξένων γλωσσών και ιδίως της Αγγλικής, δ) η γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών, ε) η τυχόν υπάρχουσα ερευνητική δραστηριότητα, στ) οι συστατικές επιστολές, ζ) η συμμετοχή σε συνέδρια και η) το βιογραφικό σημείωμα του υποψήφιου.
 4. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν αίτηση υποψηφιότητας στην Γραμματεία του Τμήματος Χημείας του Πανεπιστημίου Πατρών ή ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή μέσω ΕΛΤΑ, από την ημέρα δημοσίευσης στον ημερήσιο τύπο και μέχρι 19 Φεβρουαρίου 2013, τα κάτωθι:
  1. Αίτηση ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο Δ.Π.Μ.Σ. (δίδεται από την Γραμματεία του τμήματος Χημείας).
  2. Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου (οι πτυχιούχοι), ή στοιχεία από τα οποία να προκύπτει ότι αναμένεται η αποφοίτησή τους μέχρι τον Ιανουάριο-Φεβρουάριο 2013 και βεβαίωση ισοτιμίας και αντιστοιχίας πτυχίου από το ΔΟΑΤΑΠ (όσοι προέρχονται από πανεπιστήμια του εξωτερικού).
  3. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας.
  4. Πλήρες βιογραφικό σημείωμα που θα περιλαμβάνει οπωσδήποτε στοιχεία για τις σπουδές, την ερευνητική ή και επαγγελματική δραστηριότητα και τις πιθανές επιστημονικές εργασίες του υποψηφίου.
  5. Τεκμηρίωση επαρκούς γνώσης μιας ή περισσοτέρων ξένων γλωσσών, Αγγλικά (τουλάχιστον επιπέδου Β2 καλή γνώση έτσι όπως αυτή αποδεικνύεται με τα αντίστοιχα αποδεκτά πιστοποιητικά από τον ΑΣΕΠ) ή Γερμανικά ή Γαλλικά ή Ιταλικά ή Ισπανικά αντίστοιχου επιπέδου.
  6. Δύο συστατικές επιστολές από καθηγητές του Τμήματος αποφοίτησης.

 
Επίσης, καθίσταται γνωστό στους ενδιαφερόμενους ότι την 25η Φεβρουαρίου 2013 οι υποψήφιοι θα προσέλθουν ενώπιον της Επιτροπής Επιλογής για συνέντευξη. Σε περίπτωση αλλαγής θα υπάρξει προηγούμενη ενημέρωση.
Η εν λόγω προκήρυξη πραγματοποιείτε με το ήδη ισχύον Δ.Π.Μ.Σ. σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Β7/357/11-9-98 απόφαση έγκρισης, όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθμ. 2818/Β7/27-2-03, 78567/Β7/22-7-08 και 34977/Β7/29-3-12 Υ.Α.
Σχετικές πληροφορίες παρέχονται από την Γραμματεία του Τμήματος Χημείας, τηλ.: 2610-997-101, fax 2610-997-118, URL: http://www.chem.upatras.gr.
 
 
Πάτρα 29/1/2013
Ο Διευθυντής του Δ.Π.Μ.Σ.
 
 
Καθηγητής Ι. Μ. Ματσούκας
 
 
 
 
 

Υπεύθυνος: 
Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Ερευνας
Τηλέφωνο: 
2610.969045
2610.969043
Fax: 
2610.996665
Κατηγορία: