Ορισμός αναπληρωτών Πρύτανη

Προς τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας

Σας ενημερώνω ότι με  πρυτανική πράξη ορίστηκαν ως Αναπληρωτές Πρύτανη οι:

κα Ιωάννα Νταούλη-Ντεμούση, Καθηγήτρια, Αναπλ. Πρύτανη Οικονομικού Προγραμματισμού και Ανάπτυξης

κ. Παντελής Κυπριανός, Καθηγητής, Αναπλ. Πρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού

κ. Νικόλαος Αβούρης, Καθηγητής, Αναπλ. Πρύτανη Έρευνας και Ανάπτυξης

Η πράξη έχει αποσταλεί και τελεί  υπό την έγκριση του Συμβουλίου του Ιδρύματος, σύμφωνα με τον ν.4009/2011.

Ο Πρύτανης

Γ. Παναγιωτάκης
 

Υπεύθυνος: 
Πρυτανεία Πανεπιστημίου
Τηλέφωνο: 
Fax: 
Οργανική Μονάδα: