Ορισμός Αναπληρωτών Πρύτανη

Λογότυπο Πανεπιστημίου

Προς την Πανεπιστημιακή Κοινότητα.
Γνωστοποιείται ότι το Συμβούλιο του Ιδρύματος στη συνεδρίαση 4/24-02-2013 ενέκρινε τον ορισμό των Αναπληρωτών Πρύτανη σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 8 παρ. 17 του Ν 4009/11 και της υπ΄ αριθ. 2167/13-02-2013 πράξης του Πρύτανη, ως εξής:

  • κ. Ιωάννα Νταούλη – Ντεμούση, Αναπληρωτής Πρύτανη- Οικονομικού Προγραμματισμού &Ανάπτυξης.
  • κ. Παντελή Κυπριανός - Αναπληρωτής Πρύτανη - Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού.
  • κ. Νικόλαο Αβούρη- Αναπληρωτής Πρύτανη - Έρευνας & Ανάπτυξης.

Ο Πρύτανης
Γεώργιος Παναγιωτάκης

Υπεύθυνος: 
Πρυτανεία Πανεπιστημίου
Τηλέφωνο: 
Fax: 
Οργανική Μονάδα: