Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών στο Τμήμα Φαρμακευτικής

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 

 

 

 

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Αρμόδιος: κ. Ν. Κυριακόπουλος
Τηλ.: 2610 96 9931
Telefax: 2610 997 728
E-mail: pharminf@upatras.gr

 

 

 

 

 

Πάτρα 21 Φεβρουαρίου 2013
 

 

 

 

 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
 
«Το Τμήμα Φαρμακευτικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Πατρών στην υπ’ αριθμ. 366/19-2-2013 συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης, αποφάσισε την προκήρυξη δέκα (10) θέσεων μεταπτυχιακών φοιτητών στα πλαίσια λειτουργίας του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.), το οποίο έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ 926/21-6-2004, τ. Β’ και έχει τροποποιηθεί σύμφωνα με την αριθμ. 331/19-4-2010 απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος και σύμφωνα με τα αριθμ. 9410/24-5-2011 και 11271/21-6-2011 έγγραφα της Γραμματείας Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πατρών, για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2012-2013, το οποίο οδηγεί σε:
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στις κατευθύνσεις:
1. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΥΣΙΩΝ ΜΕ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ (ΦΜ – Α)
2. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ – ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ (ΦΜ - Β) 
3. ΚΛΙΝΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ – ΦΑΡΜΑΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ (ΦΜ - Γ)
 
Γίνoνται δεκτoί πτυχιoύχoι των Α.Ε.I. εσωτερικού ή του εξωτερικού, καθώς και απόφοιτοι των Τ.Ε.Ι.  Οι πτυχιούχοι του εξωτερικού πρέπει οπωσδήποτε να έχουν αναγνώριση των τίτλων σπουδών τους από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.  Επιτρέπεται να υποβάλλουν αίτηση για εγγραφή και επί πτυχίω φοιτητές με την προϋπόθεση ότι εφόσον γίνουν δεκτοί στο Π.Μ.Σ. θα καταθέσουν επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου στην Γραμματεία του Τμήματος εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο (2) μηνών από την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής. 
Η επιλoγή των μεταπτυχιακών φoιτητών (Μ.Φ.) γίνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης (Γ.Σ.Ε.Σ.), μετά από πρόταση της Συντoνιστικής Επιτρoπής (Σ.Ε.) Μεταπτυχιακών Σπουδών τoυ Τμήματoς, με συνεκτίμηση των στoιχείων πoυ πρoκύπτoυν από τα υπoβαλλόμενα δικαιoλoγητικά.  Προηγείται συνέντευξη των υποψηφίων, ενώπιον της Συντονιστικής Επιτροπής (Σ.Ε.), στις 11-3-2013 και για την οποία θα ενημερωθούν. 
 
Οι πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. θα πρέπει να έχουν παρακολουθήσει επιτυχώς στον προπτυχιακό κύκλο σπουδών τους τρία (3) τουλάχιστον από τα ακόλουθα μαθήματα, σε επίπεδο διδασκόμενης ύλης ίδιο με εκείνο που αναφέρεται στον οδηγό προπτυχιακών σπουδών του Τμήματος Φαρμακευτικής: Γενική ή/και Ανόργανη Χημεία, Οργανική Χημεία, Φυσικοχημεία, Αναλυτική Χημεία, Βιοχημεία και Βιολογία.  Όσοι από τους υποψήφιους Α.Ε.Ι. υπολείπονται των απαραίτητων προϋποθέσεων για τα παραπάνω μαθήματα δύνανται να εξεταστούν γραπτώς σε αυτά.
 
Τα μαθήματα στα οποία επιθυμούν να εξετασθούν οι υποψήφιοι θα πρέπει να δηλωθούν στη Γραμματεία του Τμήματος ταυτόχρονα με την υποβολή των δικαιολογητικών σε έντυπο που θα τους χορηγηθεί.
 
Οι απόφοιτοι των Τ.Ε.Ι. για να γίνουν δεκτοί για συνέντευξη από την Σ.Ε. θα εξεταστούν γραπτώς σε τρία (3) από τα παρακάτω μαθήματα: Γενική ή/και Ανόργανη Χημεία, Οργανική Χημεία, Φυσικοχημεία, Αναλυτική Χημεία, Βιοχημεία και Βιολογία.
      Οι ως άνω εξετάσεις θα διεξαχθούν σύμφωνα με το πρόγραμμα που θα ανακοινωθεί.
Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν αίτηση υποψηφιότητας στο Τμήμα Φαρμακευτικής μέχρι 8-3-2013.
 
Απαραίτητα δικαιολογητικά:
1. Αίτηση (χορηγείται από τη Γραμματεία του Τμήματος).
2. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας
3. Βιογραφικό σημείωμα σε 6 αντίγραφα.
4. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας
5. Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου
6. Αντίγραφα επιστημονικών δημοσιεύσεων (αν υπάρχουν)
7. Αποδεικτικό(α) Ξένης Γλώσσας.
8. Τέσσερις (4) Φωτογραφίες
9. Δύο (2) συστατικές επιστολές
10. Απόφαση ΔΙΚΑΤΣΑ ή ΔΟΑΤΑΠ (μόνον για τους τίτλους της αλλοδαπής).
11. Φωτοτυπία του προπτυχιακού οδηγού σπουδών όπου θα φαίνεται η ύλη των ακόλουθων μαθημάτων: Γενική ή/και Ανόργανη Χημεία, Οργανική Χημεία, Φυσικοχημεία, Αναλυτική Χημεία, Βιοχημεία και Βιολογία.  (Μόνο για τους πτυχιούχους Α.Ε.Ι., εξαιρούνται οι πτυχιούχοι Τμημάτων Χημείας, Φαρμακευτικής, Βιολογίας, Ιατρικής και Χημικών Μηχανικών).
 
Η εν λόγω πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δημοσιεύεται σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση αριθμ. Β7/52 π.ε. ΦΕΚ 74/3-2-1994 τ. Β’, όπως τροποποιήθηκε με βάση την απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πατρών αριθμ. 449/18-3-2010.
Αναμένεται η έκδοση της Υπουργικής Απόφασης για τη λειτουργία του Π.Μ.Σ.
 
Περισσότερες πληροφορίες θα παρέχονται από την Γραμματεία του Τμήματος, (αρμόδιος κ. Νικ. Κυριακόπουλος, τηλ:, 2610-969931, Fax: 2610-997728) και από την ιστοσελίδα του Τμήματος Φαρμακευτικής www.pharmacy.upatras.gr.
 
 
Ο Πρόεδρος του Τμήματος
 
 
 
Σωτήρης Στ. Νικολαρόπουλος
Αναπληρωτής Καθηγητής
 

Υπεύθυνος: 
Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Ερευνας
Τηλέφωνο: 
2610.969045
2610.969043
Fax: 
2610.996665
Κατηγορία: