Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητων στο Τμήμα Χημείας

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 

 

 

 

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Αρμόδια: Δέσποινα Κούνα
               Σπυριδούλα Πριοβόλου
Τηλ.: 2610 997101, Telefax: 2610 997118
E-mail: dkouna@upatras.gr
            spriovol@upatrtas.gr

 

 

 

 

 

Πάτρα 21 Φεβρουαρίου 2013
Αριθμ. Πρωτοκόλλου: 57908

 

 

 

 

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞH
 
Για την πλήρωση τριάντα πέντε (35) κενών θέσεων μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών του Τμήματος Χημείας του Πανεπιστημίου Πατρών ακαδ. έτους 2012-2013
            Το Τμήμα Χημείας της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών στην υπ’ αριθμ. 1/19-2-2013 συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης με την Ειδική Σύνθεση και σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 34973/Β7/29-3-12 Υ.Α. (ΦΕΚ 1028/τ.Β΄/3-4-12) που αφορά την αντικατάσταση του Π.Μ.Σ. του Τμήματος, αποφάσισε την επαναπροκήρυξη τριάντα πέντε (35) κενών θέσεων μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών, στα πλαίσια λειτουργίας του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) για το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013, ως κάτωθι:

 1. Προηγμένα Πολυμερικά και Νανοδομημένα Υλικά (5 πέντε θέσεις).
 2. Κατάλυση για Αντιρρύπανση και Παραγωγή Καθαρής Ενέργειας (5 πέντε θέσεις).
 3. Περιβαλλοντική Ανάλυση (5 πέντε θέσεις).
 4. Αναλυτική Χημεία και Νανοτεχνολογία (5 πέντε θέσεις).
 5. Συνθετική Χημεία (5 πέντε θέσεις).
 6. Πράσινη Χημεία και Καθαρές Τεχνολογίες (10 δέκα θέσεις).

 
            Γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου σπουδών των Πανεπιστημιακών Τμημάτων των Σχολών Θετικών Επιστημών, Πολυτεχνικών, Επιστημών Υγείας, Ιατρικής, Γεωτεχνικών Επιστημών, Γεωπονικών Σχολών, Επιστημών Παραγωγής, Σχολή Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου, συναφών Τμημάτων του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου και των Α.Τ.Ε.Ι., καθώς και ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής.
            Απαιτείται η επαρκής γνώση μιας ξένης γλώσσας, κατά προτίμηση της Αγγλικής, που θα αποδεικνύεται είτε από την κατοχή τουλάχιστον πτυχίου First Certificate in English (FCE) του Πανεπιστημίου Cambridge (ή ισοδύναμου) ή με σχετική εξέταση από ειδική επιτροπή.
            Η επιλογή θα γίνει με συνεκτίμηση του γενικού βαθμού του πτυχίου, της βαθμολογίας σε τρία μαθήματα του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του κάθε υποψηφίου σχετικά με την αντίστοιχη ειδίκευση, της επίδοσης σε διπλωματική εργασία, όπου προβλέπεται στο προπτυχιακό επίπεδο, και της συνέντευξης (εκτίμηση της προσωπικότητας, της πιθανής ερευνητικής δραστηριότητας, δύο συστατικές επιστολές) του υποψήφιου από την Επιτροπή Επιλογής.
            Οι υποψήφιοι πτυχιούχοι άλλων Τμημάτων ΑΕΙ και ΑΤΕΙ, οι οποίοι ενδιαφέρονται για μεταπτυχιακές σπουδές, για να εγγραφούν, θα πρέπει να έχουν διδαχθεί ή να εξεταστούν σε μαθήματα ή περιεχόμενα μαθημάτων προπτυχιακού επιπέδου, ανά ειδίκευση, ως κάτωθι:
 
Α) Οι Πτυχιούχοι των Τμημάτων AEI:
i) "Προηγμένα Πολυμερικά και Νανοδομημένα Υλικά":

 1. Επιστήμη Πολυμερών (Χημεία και Φυσικοχημεία Πολυμερών).
 2. Φυσικοχημεία (Θερμοδυναμική, Φυσικοχημεία Κολλοειδών).
 3. Ενόργανη Χημική Ανάλυση Ι (Χρωματικοί Μέθοδοι-Φασματοσκοπικές Μέθοδοι).
 4. Οργανική Χημεία Λειτουργικών Ομάδων.

 
ii) "Κατάλυση για Αντιρρύπανση και Παραγωγή Καθαρής Ενέργειας":

 1. Φυσικοχημεία Ι και ΙΙ.
 2. Ενόργανη Χημική Ανάλυση Ι (Χρωματογραφικές Μέθοδοι ,Φασματοσκοπικές Μέθοδοι).

 
iii) "Περιβαλλοντική Ανάλυση":

 1. Ενόργανη Χημική Ανάλυση Ι και ΙΙ.
 2. Φυσικοχημεία Ι και ΙΙΙ.

 
iv) "Αναλυτική Χημεία και Νανοτεχνολογία":

 1. Ενόργανη Χημική Ανάλυση Ι και ΙΙ.
 2. Αναλυτική Χημεία ΙΙ.

 
v) "Συνθετική Χημεία":

 1. Οργανική Χημική ΙΙ και ΙΙΙ.
 2. Ανόργανη Χημεία ΙΙΙ.
 3. Ενόργανη Χημική Ανάλυση ΙΙ.

 
vi) "Πράσινη Χημεία και Καθαρές Τεχνολογίες":

 1. Οργανική Χημική Ι.
 2. Ενόργανη Χημική Ανάλυση Ι και ΙΙ.

 
Β) Οι Πτυχιούχοι των ΑΤΕΙ, οι οποίοι θα υποβάλλουν αίτηση υποψηφιότητας, προκειμένου να εγγραφούν, θα εξετάζονται ανάλογα με τον κύκλο ειδίκευσης που θα δηλώσουν, σε όλα τα παραπάνω καθορισμένα μαθήματα. Επιπλέον θα εξετάζονται και στα μαθήματα:

 1. Γενική Χημεία.
 2. Αναλυτική Χημεία Ι.

 
Σε περίπτωση που οι υποψήφιοι δεν έχουν διδαχθεί τα ως άνω αναφερόμενα ανά κατεύθυνση μαθήματα, οφείλουν για την εγγραφή τους να εξεταστούν σε αυτά. Η χρέωση των μαθημάτων, θα κρίνεται κατά περίπτωση από την Επιτροπή Επιλογής. Οι υποψήφιοι μπορούν να επικοινωνήσουν με την Γραμματεία του Τμήματος Χημείας, για τις απαιτούμενες διευκρινήσεις σχετικά με τα εξεταζόμενα μαθήματα.
Οι εξετάσεις των προπτυχιακών μαθημάτων για την εισαγωγή στον κύκλο του Μ.Δ.Ε., θα γίνονται στις τρεις εξεταστικές περιόδους του εκάστοτε ακαδημαϊκού έτους, για τους απόφοιτους των ΑΤΕΙ και ΑΕΙ, με δικαίωμα εξέτασης των μαθημάτων μόνο μια φορά, και με την προϋπόθεση ότι κατοχυρώνουν την θέση εισαγωγής τους, από την προκήρυξη του Π.Μ.Σ. του Τμήματος της επόμενης ακαδημαϊκής χρονιάς.
            Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας στην Γραμματεία του Τμήματος Χημείας του Πανεπιστημίου Πατρών ή ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή μέσω ΕΛΤΑ, από την ημέρα δημοσίευσης στον ημερήσιο τύπο και μέχρι 20-3-2013. Στην αίτηση ενδιαφέροντος, η οποία έχει αναρτηθεί στον δικτυακό τόπο του Τμήματος  Χημείας (www.chem.upatras.gr), υπάρχει δυνατότητα επιλογής τριών ειδικοτήτων με σειρά προτίμησης.
            Κατά την διάρκεια των σπουδών τους οι υποψήφιοι υποχρεούνται στην παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση μαθημάτων, την παρουσίαση σεμιναρίων και την συμμετοχή στην εργαστηριακή εκπαίδευση προπτυχιακών φοιτητών.
 
Απαραίτητα δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση ενδιαφέροντος (δίδεται από την Γραμματεία του Τμήματος Χημείας).
 2. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας.
 3. Βιογραφικό σημείωμα.
 4. Επικυρωμένη φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας.
 5. Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου. Σε περίπτωση που οι τίτλοι σπουδών προέρχονται από Πανεπιστήμιο αλλοδαπής απαιτείται η σχετική βεβαίωση ισοτιμίας και αντιστοιχίας από τον ΔΟΑΤΑΠ.
 6. Επιστημονικές δημοσιεύσεις.
 7. Επικυρωμένο αποδεικτικό ξένης γλώσσας.
 8. Δύο συστατικές επιστολές.
 9. Βεβαίωση χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή.
 10. 1 Φωτογραφία.

 
            Περισσότερες πληροφορίες θα παρέχονται από την Γραμματεία του Τμήματος στα τηλέφωνα 2610-997-101 και 2610-991-724.
 
            Γνωστοποιείται ότι οι υποψήφιοι θα προσέλθουν την 27-3-2013 ενώπιον της Επιτροπής Επιλογής για συνέντευξη.
 
 
 
Η Αναπληρώτρια Πρόεδρος
του Τμήματος Χημείας
 
 
 
Καθηγήτρια Μαρία Κανελλάκη
 
 
 
 

Υπεύθυνος: 
Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Ερευνας
Τηλέφωνο: 
2610.969045
2610.969043
Fax: 
2610.996665
Κατηγορία: