Πρόγραμμα Erasmus Mundus - EACEA/38/12.

Σας ενημερώνουμε ότι στην ιστοσελίδα του Προγράμματος http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/funding/2013/call_eacea_38_12_en.php έχουν αναρτηθεί σε ηλεκτρονική μορφή τα σχετικά έγγραφα για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο της τρέχουσας Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων EACEA/38/12.

Υπεύθυνος: 
E-mail: 
Τηλέφωνο: 
Fax: 
Κατηγορία: 
Χρήστες: