Προκήρυξη θέσεων μελών ΔΕΠ Τμημάτων του Πανεπιστημίου Πατρών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Προκηρυσσει
 
 
την  πλήρωση  θέσεων Διδακτικού & Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) των Τμημάτων: α) Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, β) Χημικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής και γ) Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου  Πατρών.
 
Α. ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
     α) ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
 
- Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Αρχιτεκτονική Σύνθεση με έμφαση στη Μελέτη, Ανάδειξη και Αποκατάσταση Κτηρίων και Κτηριακών Συνόλων».
ΦΕΚ Δημοσίευσης: 287/11-3-2013 τ.Γ’
ΑΔΑ: ΒΕΔΔ469Β7Θ-ΣΘ7
 
- Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Αρχιτεκτονικός και Αστικός Σχεδιασμός».
ΦΕΚ Δημοσίευσης: 287/11-3-2013 τ.Γ’
ΑΔΑ: ΒΕΔΔ469Β7Θ-Π3Κ
 
- Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Αρχιτεκτονική Τεχνολογία».
ΦΕΚ Δημοσίευσης: 287/11-3-2013 τ.Γ’
ΑΔΑ: ΒΕΔΔ469Β7Θ-Ξ5Τ
 
- Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός».
ΦΕΚ Δημοσίευσης: 287/11-3-2013 τ.Γ’
ΑΔΑ: ΒΕΔΔ469Β7Θ-97Ρ
 
- Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Μεσαιωνική και Παραδοσιακή Αρχιτεκτονική».
ΦΕΚ Δημοσίευσης: 277/7-3-2013 τ.Γ’
ΑΔΑ: ΒΕΔΔ469Β7Θ-ΣΓΞ
 
β) ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
    ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
 
- Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Διεργασίες Διαχωρισμού στις Τεχνολογίες Σωματιδίων».
ΦΕΚ Δημοσίευσης: 275/7-3-2013 τ.Γ’
ΑΔΑ: ΒΕΔΔ469Β7Θ-ΧΞΥ
 
- Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Σχεδιασμός, Βελτιστοποίηση και Οικονομική Ανάλυση Διεργασιών».
ΦΕΚ Δημοσίευσης: 286/11-3-2013 τ.Γ’
ΑΔΑ: ΒΕΔΔ469Β7Θ-ΟΙΨ
 
Β. γ) ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
 
- Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Έρευνα Αγοράς και Προώθηση Προϊόντων».
ΦΕΚ Δημοσίευσης: 286/11-3-2013 τ.Γ’
ΑΔΑ: ΒΕΔΔ469Β7Θ-ΣΕΒ
 
- Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Ποσοτικές Μέθοδοι στη Διοίκηση Επιχειρήσεων».
ΦΕΚ Δημοσίευσης: 286/11-3-2013 τ.Γ’
ΑΔΑ: ΒΕΔΔ469Β7Θ-5Θ7
 
- Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Οργανωσιακή Συμπεριφορά-Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων».
ΦΕΚ Δημοσίευσης: 275/7-3-2013 τ.Γ’
ΑΔΑ: ΒΕΔΔ469Β7Θ-1ΒΓ
 
Λήξη  προθεσμίας  υποβολής  υποψηφιοτήτων   για   τις   ανωτέρω  θέσεις  είναι  η   13-5-2013.
 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Πατρών (http://www.admin.upatras.gr) και για περισσότερες πληροφορίες στις Γραμματείες των Τμημάτων:
 
α) Αρχιτεκτόνων Μηχανικών:                                  τηλ.: 2610-996357, 2610-996381,
                                                                                 e-mail: archisec@upatras.gr
                                                                                                        Ιστότοπος:  www.arch.upatras.gr
 
β) Χημικών Μηχανικών:                                           τηλ.: 2610-969502, 2610-969500,
                                                                                 e-mail: secretary@chemeng.upatras.gr
                                                                                                        Ιστότοπος:  www.chemeng.upatras.gr
 
γ) Διοίκησης Επιχειρήσεων:                                     τηλ.: 2610-969974, 2610-997586,
                                                                                 e-mail: secretar@upatras.gr
                                                                                                        Ιστότοπος:  www.bma.upatras.gr
 
 
 
                                                             Η ΑΣΚΟΥΣΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ
                                                          ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
 
 
 
                                                     ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΟΛΟΚΥΘΑ

Υπεύθυνος: 
E-mail: 
Τηλέφωνο: 
Fax: 
Κατηγορία: 
Χρήστες: