Προκήρυξη θέσεων μελών ΔΕΠ Τμημάτων του Πανεπιστημίου Πατρών

Πάτρα 3-4-2013
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Προκηρυσσει
 
 
την  πλήρωση  θέσεων Διδακτικού & Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) των Τμημάτων: α) Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας, β) Βιολογίας της Σχολής Θετικών Επιστημών, γ) Αρχιτεκτόνων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής, δ) Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία και ε) Φιλοσοφίας της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών.
 
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Ι
 
- Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Καθηγητή, με ιδιαίτερη επιστημονική δραστηριότητα στο γνωστικό αντικείμενο «Βιοχημεία με έμφαση στη Βιοσύνθεση Πρωτεϊνών».
ΦΕΚ Δημοσίευσης: 360/29-3-2013 τ.Γ’
ΑΔΑ: ΒΕΑΞ469Β7Θ-ΓΥΧ
 
- Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Καθηγητή, με ιδιαίτερη επιστημονική δραστηριότητα στο γνωστικό αντικείμενο «Γενική Βιολογία».
ΦΕΚ Δημοσίευσης: 360/29-3-2013 τ.Γ’
ΑΔΑ: ΒΕΑΞ469Β7Θ-ΣΓΨ
 
ΤΟΜΕΑΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΙΙ
 
- Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με ιδιαίτερη επιστημονική δραστηριότητα στο γνωστικό αντικείμενο «Ανατομική Μακροσκοπική-Μικροσκοπική με εξειδίκευση στο Μυοσκελετικό Σύστημα».
ΦΕΚ Δημοσίευσης: 360/29-3-2013 τ.Γ’
ΑΔΑ: ΒΕΑΞ469Β7Θ-ΙΟΜ
 
ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΤΩΝ
 
- Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Οικολογία Φυτών».
ΦΕΚ Δημοσίευσης: 360/29-3-2013 τ.Γ’
ΑΔΑ: ΒΕΑΞ469Β7Θ-ΒΥΖ
 
ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
 
- Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός».
ΦΕΚ Δημοσίευσης: 360/29-3-2013 τ.Γ’
ΑΔΑ: ΒΕΑΞ469Β7Θ-ΦΩΣ
 
- Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός».
ΦΕΚ Δημοσίευσης: 360/29-3-2013 τ.Γ’
ΑΔΑ: ΒΕΑΞ469Β7Θ-ΑΨΩ
 
 
 
ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ
ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ
 
- Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Προσχολική Παιδαγωγική».
ΦΕΚ Δημοσίευσης: 360/29-3-2013 τ.Γ’
ΑΔΑ: ΒΕΑΞ469Β7Θ-ΑΙΟ
 
- Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Σύγχρονη Φιλοσοφία της Γνώσης και της Εκπαίδευσης».
ΦΕΚ Δημοσίευσης: 360/29-3-2013 τ.Γ’
ΑΔΑ: ΒΕΑΞ469Β7Θ-87Ι
 
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
 
- Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Φιλοσοφία της κλασσικής αρχαιότητας: Μεταφυσική-Γνωσιολογία».
ΦΕΚ Δημοσίευσης: 360/29-3-2013 τ.Γ’
ΑΔΑ: ΒΕΑΞ469Β7Θ-1ΒΝ
 
Λήξη  προθεσμίας  υποβολής  υποψηφιοτήτων   για   τις   ανωτέρω  θέσεις  είναι  η   3-6-2013.
 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Πατρών (http://www.admin.upatras.gr) και για περισσότερες πληροφορίες στις Γραμματείες των Τμημάτων:
 
α) Ιατρικής:                                                          τηλ.: 2610-969101, 2610-969102,
                                                                                e-mail: secretary@med.upatras.gr,
                                                                                Ιστότοπος:  www.med.upatras.gr
 
β) Τμήμα Βιολογίας:                                            τηλ.:    2610-969200, 2610-969205
                                                                                e-mail: dgrambio@upatras.gr, paspioti@upatras.gr
                                                                                Ιστότοπος: www.biology.upatras.gr
 
γ) Αρχιτεκτόνων Μηχανικών:                                τηλ.: 2610-969354, 2610-997553,
                                                                                 e-mail: archisec@upatras.gr
                                                                                                      Ιστότοπος:  www.arch.upatras.gr
δ) Επιστημών της Εκπαίδευσης
     στην Προσχολική Ηλικία:                                 τηλ.: 2610-997672, 2610-969310
                                                                               e-mail: graecedu@upatras.gr, aharala@upatras.gr      
                                                                                  Ιστότοπος: www.ecedu.upatras.gr
 
ε) Τμήμα Φιλοσοφίας:                                           τηλ.:    2610-997155, 2610-969386,
                                                                                  e-mail: philosophy@upatras.gr,
                                                                                  Ιστότοπος: www.philosophy.upatras.gr
 
 
                                                             Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ
 
 
                                                             ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ
 
 

Υπεύθυνος: 
E-mail: 
Τηλέφωνο: 
Fax: 
Κατηγορία: 
Χρήστες: