Θέσεις υποψηφίων διδακτόρων στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων & Τροφίμων

Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο ΠΑΤΡΩΝ
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων & Τροφίμων
Εργαστήριο Φυτικής Παραγωγής
(με έδρα το Αγρίνιο)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Εργαστήριο ‘Φυτικής Παραγωγής’ του Τμήματος ‘Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων & Τροφίμων’ του Πανεπιστημίου Πατρών στα πλαίσια της ερευνητικής του δραστηριότητας προχωρά σε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για δύο θέσεις υποψηφίων διδακτόρων στα κάτωθι γνωστικά αντικείμενα: «Φυσιολογία Φυτών» και «Ταυτοποίηση Γεωργικής Προέλευσης Αγροτικών Προϊόντων».

Οι υποψήφιοι για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο γνωστικό αντικείμενο «Φυσιολογία Φυτών» θαπρέπει να είναι κάτοχοι Πτυχίου Γεωπονίας – κατεύθυνσης Φυτικής Παραγωγής, καθώς και Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στη Φυσιολογία φυτών, από ΑΕΙ της ημεδαπής ή αντιστοίχων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής των οποίων ο τίτλος έχει αναγνωριστεί από το ΔΟΑΤΑΠ (πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ).

Οι υποψήφιοι για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο γνωστικό αντικείμενο «Ταυτοποίηση Γεωργικής Προέλευσης Αγροτικών Προϊόντων», θα πρέπει να είναι κάτοχοι Πτυχίου Γεωπονίας, Χημείας ή Χημικών Μηχανικών, και Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στην Αναλυτική Χημεία, από ΑΕΙ της ημεδαπής ή αντιστοίχων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής των οποίων ο τίτλος έχει αναγνωριστεί από το ΔΟΑΤΑΠ (πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ). Η εμπειρία στη χρήση χρωματογραφικών τεχνικών θα ληφθεί ιδιαιτέρως υπόψη για την
επιλογή.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να γνωρίζουν πολύ καλά την αγγλική γλώσσα.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστέλλουν ηλεκτρονικά αναλυτικό βιογραφικό τους σημείωμα μέχρι 15/11/2013, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: vtrianta@upatras.gr.
 

Υπεύθυνος: 
Εργαστήριο Φυτικής Παραγωγής, Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων & Τροφίμων
Τηλέφωνο: 
Fax: 
Κατηγορία: 
Οργανική Μονάδα: 
Χρήστες: