Οριστική Ματαίωση του δημόσιου διεθνή διαγωνισμού για την προμήθεια αναλωσίμων εκτυπωτών, φαξ, φωτοταντιγραφικών μηχανημάτων & πολυμηχανημάτων για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Πατρών για ένα έτος- Αρ. Διακ. 7/13

Σας γνωρίζουμε ότι η Σύγκλητος στην υπ' αριθ. 14/14-11-2013 συνεδρίασή της αποφάσισε την οριστική ματαίωση του "Δημόσιου διεθνή διαγωνισμού για την προμήθεια αναλωσίμων εκτυπωτών, φαξ, φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων και πολυμηχανημάτων για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Πατρών για ένα έτος με αρ. διακ/ξης 7/13", λόγω αδυναμίας διενέργειάς του από τις συνεχιζόμενες και επαναλαμβανόμενες απεργιακές κινητοποιήσεις των μελών του Συλλόγου Διοικητικού Προσωπικού του Ιδρύματος.

Επίσης αποφάσισε την επανάληψη του ανωτέρω διαγωνισμού με τους ίδιους τεχνικούς όρους και τον ίδιο προϋπολογισμό ύψους 225.000,00 € συμπ. του Φ.Π.Α.

Υπεύθυνος: 
Νικόλαος Κουτσάγγελος
Τηλέφωνο: 
2610/969024
2610/969023
Fax: 
2610/992349
Κατηγορία: 
Χρήστες: