Προκήρυξη για πλήρωση θέσεων καθηγητών του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων

~~                                            Πάτρα 11-12-2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

την  πλήρωση  θέσεων καθηγητών του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πατρών.
 
ΣΧΟΛΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

- Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, με γνωστικό αντικείμενο «Διεθνής Επιχείρηση και Χρηματοοικονομική Λογιστική».
ΦΕΚ Δημοσίευσης: 1056/20-9-2013 τ.Γ’
ΑΔΑ: ΒΛΓ7469Β7Θ-Φ3Ρ

- Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Επικουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Διοίκηση Αθλητικών Υπηρεσιών».
ΦΕΚ Δημοσίευσης: 1056/20-9-2013 τ.Γ’
ΑΔΑ: ΒΛΓ7469Β7Θ-Ι6Λ

Λήξη  προθεσμίας  υποβολής  υποψηφιοτήτων   για   τις   ανωτέρω  θέσεις  είναι  η  11 -2-2014.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Πατρών (http://www.admin.upatras.gr) και για περισσότερες πληροφορίες στη Γραμματεία του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων:
τηλ.: 2610-969974, 2610-997586, e-mail: secretar@upatras.gr, Ιστότοπος:  www.bma.upatras.gr

                                                                                Η ΑΣΚΟΥΣΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ
                                                                         ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

                                                                                      ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΟΛΟΚΥΘΑ

 

Υπεύθυνος: 
E-mail: 
Τηλέφωνο: 
Fax: 
Κατηγορία: 
Χρήστες: