ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 9/13 ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΑΡ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 9/13

 

1. Δημόσιος διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχων για την προμήθεια ηλεκτρολογικών υλικών και υδραυλικών επεμβάσεων – συντηρήσεων.

2. Είδος διαγωνισμού: Ανοικτός με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.

3. Ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών : Πέμπτη, 23 Ιανουαρίου 2014 και ώρα 10.30 π.μ. στο Τμήμα Προμηθειών (ισόγειο Α΄ Κτιρίου).

4. Χρόνος διενέργειας του διαγωνισμού :

    α) Ημερομηνία :  23 Ιανουαρίου 2014    β) Ημέρα : Πέμπτη  Ώρα :  11.00 π.μ.

Προσφορές που περιέρχονται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, επιστρέφονται ως απαράδεκτες.

5. α) Ημερομηνία δημοσίευσης στον ελληνικό τύπο :  18 & 19  Δεκεμβρίου 2013

β) Ημερομηνία δημοσίευσης στο Φ.Ε.Κ. : 20 Δεκεμβρίου 2013.

6. Τόπος διενέργειας του διαγωνισμού :

    Τμήμα Προμηθειών,  Α΄ κτίριο, 1ος όροφος (μικρή αίθουσα Συγκλήτου),

    Πανεπιστημιούπολη, Ρίο – Πάτρα.

7. Προϋπολογισθείσα δαπάνη:   144.090,00 €  ΠΔΕ

Υπεύθυνος: 
Νικόλαος Κουτσάγγελος
Τηλέφωνο: 
302610969023
302610969050
Fax: 
Κατηγορία: 
Χρήστες: