Προκήρυξη για πλήρωση θέσεων καθηγητών Τμημάτων του Πανεπιστημίου Πατρών

~~Πάτρα 17-12-2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

την  πλήρωση  θέσεων καθηγητών των Τμημάτων: α) Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας και β) Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων του Πανεπιστημίου Πατρών.
 
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΙΙ

- Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, με ιδιαίτερη επιστημονική δραστηριότητα στο γνωστικό αντικείμενο «Ψυχιατρική».
ΦΕΚ Δημοσίευσης: 1439/11-12-2013 τ.Γ’
ΑΔΑ: ΒΛΓΨ469Β7Θ-ΟΕΥ

- Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με ιδιαίτερη επιστημονική δραστηριότητα στο γνωστικό αντικείμενο «Νευρολογία-Αγγειακές Εγκεφαλικές Παθήσεις».
ΦΕΚ Δημοσίευσης: 1439/11-12-2013 τ.Γ’
ΑΔΑ: ΒΛΓΨ469Β7Θ-ΟΣΓ

ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Ι

- Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με ιδιαίτερη επιστημονική δραστηριότητα στο γνωστικό αντικείμενο «Παθολογία-Καρδιολογία».
ΦΕΚ Δημοσίευσης: 1439/11-12-2013 τ.Γ’
ΑΔΑ: ΒΛΓΨ469Β7Θ-ΘΗΔ

- Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, με ιδιαίτερη επιστημονική δραστηριότητα στο γνωστικό αντικείμενο «Παθολογία-Νεφρολογία».
ΦΕΚ Δημοσίευσης: 1439/11-12-2013 τ.Γ’
ΑΔΑ: ΒΛΓΨ469Β7Θ-ΑΚΣ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

- Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Περιβαλλοντική Γεωλογία και Υδατικοί Πόροι».
ΦΕΚ Δημοσίευσης: 1449/12-12-2013 τ.Γ’
ΑΔΑ: ΒΛΓΕ469Β7Θ-69Ζ

- Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Εναλλακτικές Πηγές Ενέργειες».
ΦΕΚ Δημοσίευσης: 1449/12-12-2013 τ.Γ’
ΑΔΑ: ΒΛΓΕ469Β7Θ-Ι7Β

- Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Μαθηματική  Προσομοίωση Περιβαλλοντικών Συστημάτων».
ΦΕΚ Δημοσίευσης: 1449/12-12-2013 τ.Γ’
ΑΔΑ: ΒΛΓΕ469Β7Θ-ΛΧ9

 

Λήξη  προθεσμίας  υποβολής  υποψηφιοτήτων   για   τις   ανωτέρω  θέσεις  είναι  η  17 -2-2014.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Πατρών (http://www.admin.upatras.gr) και για περισσότερες πληροφορίες στις Γραμματείες των Τμημάτων:

α) Ιατρικής:                                                          τηλ.: 2610-969101, 2610-969102,
                                                                                e-mail: secretary@med.upatras.gr,
                                                                                Ιστότοπος:  www.med.upatras.gr

β) Διαχείρισης Περιβάλλοντος                             τηλ.:    26410-74112, 26410-74120, 26410-74138
    και Φυσικών Πόρων                                         e-mail: esiamos@upatras.gr
                                                                                Ιστότοπος: www.env.upatras.gr

                                                                                Η ΑΣΚΟΥΣΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ
                                                                         ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

                                                                                      ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΟΛΟΚΥΘΑ

 

Υπεύθυνος: 
E-mail: 
Τηλέφωνο: 
Fax: 
Κατηγορία: 
Χρήστες: