Προκήρυξη εκλογών για ανάδειξη εκπροσώπου φοιτητών στο Συμβούλιο του Πανεπιστημίου Πατρών

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 76 σε συνδυασμό με τις διατάξεις των παρ. 3 και 6 του άρθρου 8 του Ν. 4009/2011 (Α΄ 195) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως η τελευταία διάταξη αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 2 εδ. γ’ του Ν. 4076/2012 (Α΄159) «Ρυθμίσεις θεμάτων Α.Ε.Ι. και άλλες διατάξεις»,             

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

Τους φοιτητές του Ιδρύματος να εκλέξουν τον εκπρόσωπό τους στο Συμβούλιο Ιδρύματος του Πανεπιστημίου Πατρών μέχρι την 14η Φεβρουαρίου 2014, ημέρα Παρασκευή. Η ευθύνη της προαναφερόμενης εκλογικής διαδικασίας ανήκει στους Φοιτητικούς Συλλόγους, στους οποίους διαβιβάζεται η παρούσα πρόσκληση.

Ο εκπρόσωπος των φοιτητών εκλέγεται από το σύνολο των φοιτητών (προπτυχιακών φοιτητών, μεταπτυχιακών φοιτητών και υποψήφιων διδακτόρων), που ήταν ενεργοί κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του Ν. 4076/2012 και παραμένουν ενεργοί  κατά την ημερομηνία των εκλογών, με ενιαίο ψηφοδέλτιο και άμεση, καθολική και μυστική ψηφοφορία.

Υποψήφιοι μπορούν να είναι οι προπτυχιακοί φοιτητές που έχουν ολοκληρώσει το πρώτο έτος και βρίσκονται εντός του ενδεικτικού προγράμματος σπουδών, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές κατά το πρώτο έτος της φοίτησής τους, καθώς και οι υποψήφιοι διδάκτορες που διανύουν τα τρία πρώτα έτη από την εγγραφή τους ως υποψήφιοι διδάκτορες.

Η θητεία του εκπροσώπου των φοιτητών είναι ετήσια χωρίς δυνατότητα επανεκλογής.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν αίτηση υποψηφιότητας βάσει του συνημμένου υποδείγματος στη Γραμματεία της Συγκλήτου (ισόγειο Α΄ Κτιρίου) από 3 Φεβρουαρίου 2014, ημέρα Δευτέρα έως και 12 Φεβρουαρίου 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14.00, προσωπικά ή να την αποστείλουν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση recsec@upatras.gr (έως 14.00 της 12ης Φεβρουαρίου 2014), ή με συστημένη επιστολή απευθυνόμενη στη Γραμματεία της Συγκλήτου (ισόγειο Α΄ κτιρίου, Πανεπιστημιούπολη, Τ.Κ. 26500, Ρίο Πατρών), η οποία θα πρέπει να περιέλθει σε αυτή μέχρι 12 Φεβρουαρίου 2014 και ώρα 14.00 (στην περίπτωση αυτή η επιστολή θα συνοδεύεται και από φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας του υποψηφίου).

Επισυναπτόμενα: 
Υπεύθυνος: 
Γραμματεία Πρύτανη
Τηλέφωνο: 
Fax: 
Οργανική Μονάδα: