Επαναπροκηρυχθείς δημόσιος διαγωνισμός για την προμήθεια αναλωσίμων εκτυπωτών, φαξ, φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων & πολυμηχανημάτων για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Πατρών για ένα έτος. - αρ.διακ. 1/14

1. Ανοικτός δημόσιος διαγωνισμός για την προμήθεια αναλώσιμων εκτυπωτών, φαξ, φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων και πολυμηχανημάτων για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Πατρών για ένα (1) έτος.

2. Είδος διαγωνισμού: Ανοικτός με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.

3. Ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών : 20 Μαρτίου 2014, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.30 π.μ.

4. Χρόνος διενέργειας του διαγωνισμού.

 α) Ημερομηνία : 20 Μαρτίου 2014

 β) Ημέρα : Πέμπτη  & Ώρα : 11.00 π.μ.

Προσφορές που περιέρχονται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, επιστρέφονται ως απαράδεκτες.

5. Τόπος διενέργειας του διαγωνισμού : Τμήμα Προμηθειών, Α΄ κτίριο, 1ος όροφος (μικρή αίθουσα Συγκλήτου),  Πανεπιστημιούπο-λη, Ρίο – Πάτρα.

Προϋπολογισμός: 159.500,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Υπεύθυνος: 
Νικόλαος Κουτσάγγελος
Τηλέφωνο: 
2610/969024
2610/969023
Fax: 
2610/992349
Κατηγορία: 
Χρήστες: