Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων Τμημάτων του Πανεπιστημίου

~~                                            Πάτρα 18-2-2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

την  πλήρωση  θέσεων καθηγητών των Τμημάτων: α) Φυσικής, β) Διοίκησης Επιχειρήσεων και γ) Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων (με έδρα το Αγρίνιο) του Πανεπιστημίου Πατρών.
 
ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΗΣ ΥΛΗΣ

- Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Φυσική των Υλικών με εφαρμογές στη Μικροηλεκτρονική (Πειραματική)».
ΦΕΚ Δημοσίευσης: 86/24-1-2014 τ.Γ’
ΑΔΑ: ΒΙΨ1469Β7Θ-ΛΜΞ

ΣΧΟΛΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚAΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

- Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Διοίκηση Παραγωγής».
ΦΕΚ Δημοσίευσης: 127/4-2-2014 τ.Γ’
ΑΔΑ: ΒΙΡΜ469Β7Θ-ΠΝ5

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

- Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Χρηματοοικονομική Διοίκηση και Αξιολόγηση Επενδύσεων».
ΦΕΚ Δημοσίευσης: 127/4-2-2014 τ.Γ’
ΑΔΑ: ΒΙΡΜ469Β7Θ-ΡΝ2

Λήξη  προθεσμίας  υποβολής  υποψηφιοτήτων   για   τις   ανωτέρω  θέσεις  είναι  η  18 - 4-2014.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Πατρών (http://www.admin.upatras.gr) και για περισσότερες πληροφορίες στις Γραμματείες των Τμημάτων:

α) Φυσικής:                                                          τηλ.: 2610-996072, 2610-996077
                                                                                e-mail: secrphysics@upatras.gr,
                                                                                Ιστότοπος:  www.physics.upatras.gr

β) Διοίκησης Επιχειρήσεων:                                τηλ.: 2610-969974, 2610-997586
                e-mail: secretar@upatras.gr
                                                                                Ιστότοπος: :  www.bma.upatras.gr

γ) Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών
    Προϊόντων και Τροφίμων:                               τηλ.: 26410-74121, 26410-74109
                e-mail: askepeta@upatras.gr
                                                                                Ιστότοπος: www.deapt.upatras.gr

                                                                                  Η ΑΣΚΟΥΣΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ
                                                                            ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

                                                                                      ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΟΛΟΚΥΘΑ

Υπεύθυνος: 
E-mail: 
Τηλέφωνο: 
Fax: 
Κατηγορία: 
Χρήστες: