Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη διδάσκοντα σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ/τος 407/80 για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2013-2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Π.Δ. 407/80

 

 Η Συνέλευση του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών στην υπ' αριθμ. 190/15.01.2014 συνεδρίασή της, αποφάσισε την πρόσληψη διδάσκοντα για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2013 – 2014, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Π.Δ./τος 407/80, για τη διδασκαλία του παρακάτω μαθήματος:

  • «Σκηνογραφία, θεατρική αρχιτεκτονική και ενδυματολογία στους νεότερους χρόνους»

Υπηρετούντα μέλη Δ.Ε.Π άλλων Α.Ε.Ι και Ε.Π (κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος) των Τ.Ε.Ι και εν ενεργεία δημόσιοι υπάλληλοι έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν υποψηφιότητα. Η παροχή των πρόσθετων αυτών υπηρεσιών στο Πανεπιστήμιο Πατρών προϋποθέτει σχετική άδεια απουσίας τους από την υπηρεσία τους.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα νόμιμα προσόντα, να υποβάλλουν, μέχρι 03.03.2014, στη Γραμματεία του Τμήματος την αίτησή τους, η οποία θα συνοδεύεται από όλα τα αναγκαία δικαιολογητικά για τα οποία θα ενημερώνονται από την Γραμματεία του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών.

Διεύθυνση: Πανεπιστήμιο Πατρών - Γραμματεία Τμήματος Θεατρικών Σπουδών (Πανεπιστημιούπολη 26504 Ρίο Αχαΐας), τηλ. 2610 969397-969359, 969360 FAX: 969366, και στον Ιστότοπο http://www.theaterst.upatras.gr, e-mail: theatrical-studies@upatras.gr.

 

                                                                      Πάτρα 18/02/2014

                                       Η ασκούσα καθήκοντα Προϊσταμένου Γραμματείας

       

                                                                    Χριστίνα Κολοκυθά

Υπεύθυνος: 
E-mail: 
Τηλέφωνο: 
Fax: 
Κατηγορία: 
Χρήστες: