Προκήρυξη για πλήρωση θέσεων καθηγητών Τμημάτων του Πανεπιστημίου Πατρών

~~Πάτρα 10-3-2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

την  πλήρωση  θέσεων καθηγητών των Τμημάτων: α) Φαρμακευτικής, β) Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών, γ) Επιστήμης των Υλικών, δ) Μαθηματικών και ε) Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Πατρών.
 
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ

- Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, με γνωστικό αντικείμενο «Μοριακή Φαρμακολογία».
ΦΕΚ Δημοσίευσης: 244/28-2-2014 τ.Γ’
ΑΔΑ: ΒΙΚΣ469Β7Θ-8ΑΓ

- Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Φαρμακολογία-Τοξικολογία».
ΦΕΚ Δημοσίευσης: 244/28-2-2014 τ.Γ’
ΑΔΑ: ΒΙΚΣ469Β7Θ-ΦΦΒ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

- Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών με έμφαση στα Συστήματα Ποιότητας και τη Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων».
ΦΕΚ Δημοσίευσης: 244/28-2-2014 τ.Γ’
ΑΔΑ: ΒΙΚΣ469Β7Θ-ΔΩ5

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

- Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Επιστήμη των Υλικών με έμφαση σε ευφυή συστήματα».
ΦΕΚ Δημοσίευσης: 244/28-2-2014 τ.Γ’
ΑΔΑ: ΒΙΚΣ469Β7Θ-ΦΗ3

ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ
ΤΟΜΕΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

- Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Θεωρία Αλγορίθμων με έμφαση στην Υπολογιστική Γεωμετρία».
ΦΕΚ Δημοσίευσης: 257/5-3-2014 τ.Γ’
ΑΔΑ: ΒΙΚΣ469Β7Θ-Η5Α

ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

- Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Νεώτερη Φιλοσοφία».
ΦΕΚ Δημοσίευσης: 257/5-3-2014 τ.Γ’
ΑΔΑ: ΒΙΚΣ469Β7Θ-ΠΤ9

Λήξη  προθεσμίας  υποβολής  υποψηφιοτήτων   για   τις   ανωτέρω  θέσεις  είναι  η  12 -5-2014.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Πατρών (http://www.admin.upatras.gr) και για περισσότερες πληροφορίες στις Γραμματείες των Τμημάτων:

α) Φαρμακευτικής:                                               τηλ.: 2610-969333, 2610-969334
                                                                                e-mail: pharminf@upatras.gr
                                                                                Ιστότοπος: www.pharmacy.upatras.gr

β) Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών                  τηλ.: 2610-969401, 2610-969400,
    Μηχανικών                                                      e-mail: avasilak@upatras.gr
                                                                                Ιστότοπος: www.mead.upatras.gr

γ) Επιστήμης των Υλικών:         τηλ.: 2610-969351, 2610-969345
                                                                                e-mail: secretariat@matersci.upatras.gr
                                                                                Ιστότοπος: www.matersci.upatras.gr

δ) Τμήμα Μαθηματικών:                                     τηλ.: 2610-996735, 2610-997221,
                                                                                e-mail: abasilop@math.upatras.gr
                     Ιστότοπος: www.math.upatras.gr

ε) Τμήμα Φιλοσοφίας:                                         τηλ.:    2610-997155, 2610-969386,
                                                                                 e-mail: philosophy@upatras.gr,
                                                                                 Ιστότοπος: www.philosophy.upatras.gr

                                                                                                                                                                                         Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
                                                                                        ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

                                                                                                    ΜΑΡΙΝΑ Π. ΚΟΡΦΙΑΤΗ

Υπεύθυνος: 
E-mail: 
Τηλέφωνο: 
Fax: 
Κατηγορία: 
Χρήστες: