Έναρξη λειτουργίας του Ηλεκτρονικού Βήματος Διαλόγου

 Σας ενημερώνουμε ότι την Παρασκευή 21/03/2014 θα αρχίσει η λειτουργία του Ηλεκτρονικού Βήματος Διαλόγου στο Πανεπιστήμιο tovima@upatras.gr σύμφωνα με την απόφαση της Συγκλήτου στη συνεδρίαση 18/23-01-2014.

Η συμμετοχή στην λίστα είναι προαιρετική, η εγγραφή/διαγραφή σε αυτή θα γίνεται μέσω της εφαρμογής https://mussa.upnet.gr/user και τα μέλη της Ακαδημαϊκής Κοινότητας, πλην των προπτυχιακών φοιτητών, θα έχουν δυνατότητα ελεύθερης αποστολής μηνυμάτων σε αυτήν. Η αποστολή επισυναπτόμενων αρχείων στη λίστα tovima@upatras.gr θα γίνεται με χρήση της υπηρεσίας Pithos+ του ΕΔΕΤ (https://pithos.okeanos.grnet.gr) χωρίς περιορισμούς ως προς το μέγεθος του αρχείου. Σχετικές οδηγίες αποστολής επισυναπτόμενων με χρήση του Pithos+ υπάρχουν στον ιστότοπο του Τμήματος Δικτύων Δεδομένων – Φωνής της Δ/νσης Δικτύων & Μηχανοργάνωσης της Γ.Δ.Τ.Υ.Π.Δ (http://www.upnet.gr/lists).

Παράλληλα διατηρείται η λειτουργία της λίστας announcements με αυστηρή όμως χρήση από τη διοίκηση (Συμβούλιο, Πρύτανης και αναπληρωτές του, Σύγκλητος, Κοσμητείες, Πρόεδροι Τμημάτων, Διευθυντές διοικητικών μονάδων), στην οποία η συμμετοχή είναι υποχρεωτική αφού αποτελεί θεσμικό μέσο επικοινωνίας της διοίκησης με τα μέλη της Ακαδημαϊκής Κοινότητας (βλ. σχετικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του κ. Πρύτανη της 28/02/2014, http://patreas.upatras.gr/announces/message/20140228.144448.e5820cbf.el....).

Για οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίσετε επικοινωνείστε με το Τμήμα Δικτύων Δεδομένων – Φωνής στα τηλέφωνα  2610969651 – 54 ή συμβουλετείτε την ιστοσελία  https://mussa.upnet.gr/index.php?action=helpdesk.

-- 

Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Δικτύων και Μηχανοργάνωσης Παναγιώτης Παπαμιχαήλ Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός

Υπεύθυνος: 
Διεύθυνση Δικτύων και Μηχανοργάνωσης