ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Επαναληπτικός δημόσιος διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχων για την προμήθεια ηλεκτρολογικών υλικών και υδραυλικών επεμβάσεων – συντηρήσεων.

Είδος διαγωνισμού: Ανοικτός με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.

Ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών : Τρίτη, 13 Μαΐου 2014 και ώρα 10.30 π.μ. στο Τμήμα Προμηθειών (ισόγειο Α΄ Κτιρίου).

Χρόνος διενέργειας του διαγωνισμού :

    α) Ημερομηνία :  13 Μαΐου 2014       β) Ημέρα : Τρίτη    Ώρα :  11.00 π.μ.

Προσφορές που περιέρχονται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, επιστρέφονται ως απαράδεκτες.

 

α) Ημερομηνία δημοσίευσης στον ελληνικό τύπο :  10 & 11  Απριλίου 2014

β) Ημερομηνία δημοσίευσης στο Φ.Ε.Κ. : 11 Απριλίου 2014.

 

Τόπος διενέργειας του διαγωνισμού :

    Τμήμα Προμηθειών,  Α΄ κτίριο, 1ος όροφος (μικρή αίθουσα Συγκλήτου),

    Πανεπιστημιούπολη, Ρίο – Πάτρα.

Υπεύθυνος: 
Νικόλαος Κουτσάγγελος
Τηλέφωνο: 
+302610969024
+302610969050
Fax: 
+302610992349
Κατηγορία: 
Χρήστες: