Ανακοίνωση-Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετάταξη υπαλλήλου κατηγορίας ΔΕ κλάδου ή/και Ειδικότητας ΔΕ Τεχνικού (Οδηγών) στο Πανεπιστήμιο Πατρών

 

ΑΔΑ: ΒΙΗ5469Β7Θ-ΓΓ3
ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Πάτρα,     14  /  4  /2014
Αριθμ. Πρωτοκόλλου: 5400

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ

ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Αρμόδια: κα Ελένη Λέκκα    

Τηλ.: 2610 969074

Fax:  2610 996684

E-mail: dygen@upatras.gr

Ταχ. Δ/νση: Πανεπιστημιούπολη, 265 04 Ρίο

Θέμα: «Ανακοίνωση – Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετάταξη υπαλλήλου κατηγορίας ΔΕ κλάδου ή/και Ειδικότητας ΔΕ Τεχνικού (Οδηγών) στο Πανεπιστήμιο Πατρών»

 

            Το Πανεπιστήμιο Πατρών, προτίθεται να καλύψει τις ανάγκες του σε προσωπικό με τη μετάταξη δύο (02) υπαλλήλων κατηγορίας ΔΕ κλάδου/ειδικότητας ΔΕ Τεχνικού (Οδηγών), με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου ή ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 71, 73 και 74του Ν. 3528/2007, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 35 παρ. 5 του Ν. 4024/2011, καθόσον μετά τις αποχωρήσεις λόγω συνταξιοδότησης τριών (03) υπαλλήλων της ανωτέρω ειδικότητας, δεν υπηρετεί πλέον κανείς υπάλληλος αυτού του κλάδου.

            Η μετάταξη γίνεται ύστερα από σύμφωνη γνώμη του οικείου Υπηρεσιακού Συμβουλίου Διοικητικού Προσωπικού του Πανεπιστημίου Πατρών, με ταυτόχρονη μεταφορά της θέσης του υπαλλήλου.

            Δικαίωμα υποβολής έχουν οι υπάλληλοι οι οποίοι προέρχονται από φορείς εντός της Γενικής Κυβέρνησης, όπως καταγράφονται στο Μητρώο που υπάρχει στο διαδικτυακό τόπο της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (www.statistics.gr) στη διαδρομή «Στατιστικά Θέματα», «Μητρώα», «Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης» και στο πλαίσιο διαχείρισης των πιστώσεων του Κρατικού Προϋπολογισμού, βάσει του άρθρου 29 του Ν. 4223/2013.

            Επίσης, υφιστάμενες ειδικές διατάξεις περί μετατάξεων συγκεκριμένων κατηγοριών υπαλλήλων, οι οποίες θέτουν πρόσθετες διαδικασίες και περιορισμούς (υπάλληλοι του Υπουργείου Εξωτερικών, των Καταστημάτων Κράτησης, Δικαστικοί Υπάλληλοι κλπ), αποκλείουν τους εν λόγω υπαλλήλους από την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής.

        Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι υπάλληλοι να υποβάλουν από 28-4-2014 έως 28-5-2014 αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στο Τμήμα Πρωτοκόλλου, Διεκπεραίωσης και Αρχείου του Πανεπιστημίου Πατρών (Κτίριο Α’, Πανεπιστημιούπολη, ΤΚ 26504 Πάτρα) με την ένδειξη «Αίτηση συμμετοχής για την αριθμ 5400/14-04-2014 Ανακοίνωση – Πρόσκληση για μετάταξη στο Πανεπιστήμιο Πατρών», τα κάτωθι δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση μετάταξης (υπόδειγμα της αίτησης επισυνάπτεται στην παρούσα)
 2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα με υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 για την πιστότητα του περιεχομένου του
 3. Επικυρωμένα αντίγραφα των τίτλων σπουδών, όπως αυτά αναφέρονται στο άρθρο 21 του ΠΔ 50/2011 και συγκεκριμένα:
  • Δίπλωμα επαγγελματικής κατάρτισης Ι.Ε.Κ. ειδικοτήτων (α) τεχνικού αυτοκινήτων οχημάτων ή (β) εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών αυτοκινήτων ή πτυχίο Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών ΤΕΕ ειδικότητας Μηχανικών και Συστημάτων Αυτοκινήτου ή απολυτήριος τίτλος ενιαίου πολυκλαδικού λυκείου τμήματος Μηχανικών αυτοκινήτων ή τεχνικής επαγγελματικής σχολής Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ειδικότητας Μηχανικών Αυτοκινήτου ή σχολής Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ. ειδικότητας Μηχανοτεχνίτη αυτοκινήτου ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής.
  • Σε περίπτωση που δεν καθίσταται δυνατή η πλήρωση της θέσης από υποψηφίους με τα προσόντα της προηγούμενης παραγράφου, επιτρέπεται η πρόσληψη με προσόν διορισμού οποιοδήποτε απολυτήριο τίτλο σχολικής μονάδας Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Σε περίπτωση που δεν καθίσταται δυνατή η πλήρωση της θέσης του κλάδου αυτού από υποψηφίους με τα προσόντα του προηγούμενου εδαφίου,  επιτρέπεται η κάλυψή της με προσόν απολυτήριο τίτλο υποχρεωτικής εκπαίδευσης και τριετή τουλάχιστον εμπειρία.
  • Σε κάθε περίπτωση απαιτείται και επαγγελματική άδεια οδήγησης, η κατηγορία της οποίας ορίζεται με την προκήρυξη.
 4. Επικυρωμένο αντίγραφο επαγγελματικής άδειας οδήγησης
 5. Επικυρωμένο αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας
 6. Πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών, από το οποίο να προκύπτουν:

α) Οι ημερομηνίες διορισμού – ανάληψης υπηρεσίας, κατηγορία, κλάδος ή ειδικότητα που υπηρετούν, εκθέσεις αξιολόγησης, αναρρωτικές άδειες της τελευταίας πενταετίας

β) ότι δεν έχει επιβληθεί πειθαρχική ποινή και δεν εκκρεμεί σε βάρος τους πειθαρχική δίωξη, καθώς και ότι ο υπάλληλος δεν έχει οποιοδήποτε κώλυμα μετάταξης από άλλη γενική ή ειδική διάταξη (π.χ. υποχρέωση παραμονής στην υπηρεσία για ορισμένο χρονικό διάστημα λόγω παραμεθορίου ή για άλλους λόγους).

 

Οι αιτήσεις κοινοποιούνται ταυτόχρονα και στην Υπηρεσία Διοικητικού, στην οποία υπάγονται οι ενδιαφερόμενοι, ειδάλλως δεν εισάγονται στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο του Διοικητικού Προσωπικού του Πανεπιστημίου Πατρών.

Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής της αίτησης με συστημένη επιστολή, το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται από την ημερομηνία της σφραγίδας του ταχυδρομείου επί του φακέλου.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει, κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υποψηφιότητας, να κατέχουν τα τυπικά προσόντα του κλάδου για τον οποίο αιτούνται, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 21 του ΠΔ 50/2001.

Η μετάταξη γίνεται μετά τη σύμφωνη γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Διοικητικού Προσωπικού του Πανεπιστημίου Πατρών και με μεταφορά της θέσης του υπαλλήλου, ο οποίος θα πρέπει να έχει συμπληρώσει τουλάχιστον πέντε (05) έτη υπηρεσίας.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας λήψης απόφασης από το Υπηρεσιακό Συμβούλιο και πριν την έκδοση της σχετικής απόφασης μετάταξης, θα αποσταλεί στη Διεύθυνση Προσλήψεων του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, αίτημα για την έγκριση της πλήρωσης της αιτούμενης θέσης με μετάταξη από την Επιτροπή της ΠΥΣ 33/2206.

Οι Διευθύνσεις Διοικητικού των Υπηρεσιών στις οποίες αποστέλλεται η παρούσα ανακοίνωση, παρακαλούνται για την κοινοποίησή της σε όλες τις εποπτευόμενες από αυτές υπηρεσίες και στους υπαλλήλους που ανήκουν στην ανωτέρω κατηγορία και κλάδο. Το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης παρακαλείται επιπροσθέτως για την ανάρτηση της παρούσας στο διαδικτυακό του τόπο (www.ymed.gov.gr), ενώ θα εισαχθεί και στον διαδικτυακό τόπο του Πανεπιστημίου Πατρών (www.upatras.gr)

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Διοικητικού Προσωπικού της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών, στα τηλέφωνα 2610 996663 κα Αθανασιάδου, 2610 969076 κα Γαλάνη και 2610969075 κα Ηλιοπούλου.

 

                                                                                                                               

 

 

   Συνημμένα:  1 έντυπο αίτησης

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο Πρύτανης

 

 

 

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ

 

 

 

 

 

Πίνακας αποδεκτών

 

 1. Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης – Δ/νση Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού
 2. Όλα τα Υπουργεία – Δ/νσεις Διοικητικού (με την παράκληση να κοινοποιήσουν άμεσα την παρούσα στα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου που εποπτεύουν)
 3. Όλες οι αποκεντρωμένες Διοικήσεις – Δ/νσεις Προσωπικού
 4. Όλες οι Ανεξάρτητες Διοικητικές Αρχές

 

 

 

 

 

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ

 

 

 

Επώνυμο: ………………………………........

 

Όνομα: ……………………………………

 

Πατρώνυμο: ……………………………………

 

Δ/νση κατοικίας: ……………………………………

 

Φορέας εργασίας: ……………………………………

 

Δ/νση εργασίας: ……………………………………

 

Τηλέφωνα εργασίας: ……………………………………

 

Τηλέφωνα οικίας: ……………………………………

 

 

Συνημμένα Δικαιολογητικά:

 

1)    ………………………………

2)    ………………………………

3)    ………………………………

4)    ………………………………

5)    ………………………………

6)    ………………………………

7)    ………………………………

8)    ………………………………

9)    ………………………………

10)  ………………………………

 

ΠΡΟΣ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών

Τμήμα Διοικητικού Προσωπικού

Κτίριο Α’ Πανεπιστημιούπολη

ΤΚ 265 04, Πάτρα

 

 

 

Σας υποβάλω φάκελο υποψηφιότητας με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, σύμφωνα με την αριθμ 5400/14-04-2014 Ανακοίνωση Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετάταξη υπαλλήλου κατηγορίας ΔΕ κλάδου ή/και Ειδικότητας ΔΕ Τεχνικού (Οδηγών) στο Πανεπιστήμιο Πατρών.

 

 

Ημερομηνία,           /         / 2014

 

 

 

 

Υπεύθυνος: 
E-mail: 
Τηλέφωνο: 
Fax: