ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 35.000 ΠΕΡΙΠΟΥ ΔΕΣΜΙΔΩΝ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ Α4 _ΑΡ. ΔΙΑΚ. 3/14

Δημόσιος διαγωνισμός για την προμήθεια 35.000 περίπου δεσμίδων των 500 φύλλων φωτοαντιγραφικού χαρτιού Α4 για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Πατρών για ένα (1) χρόνο.

Είδος διαγωνισμού: Ανοικτός με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.

Ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών : Τρίτη, 27  Μαΐου 2014  και ώρα 10.30 π.μ. στο Τμήμα Προμηθειών (ισόγειο Α΄ Κτιρίου).

Χρόνος διενέργειας του διαγωνισμού :

α) Ημερομηνία :  27  Μαΐου 2014

β) Ημέρα : Τρίτη   Ώρα :  11.00 π.μ.

Προσφορές που περιέρχονται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, επιστρέφονται ως απαράδεκτες.

α) Ημερομηνία δημοσίευσης στον ελληνικό τύπο :  15-17 Απριλίου 2014

β) Ημερομηνία δημοσίευσης στο ΦΕΚ :  17 Απριλίου 2014.

Τόπος διενέργειας του διαγωνισμού :

Τμήμα Προμηθειών,  Α΄ κτίριο, 1ος όροφος (μικρή αίθουσα Συγκλήτου),

Πανεπιστημιούπολη, Ρίο – Πάτρα.

Επισυναπτόμενα: 
Υπεύθυνος: 
Νικόλαος Κουτσάγγελος
Τηλέφωνο: 
2610969024
2610969066
Fax: 
2610992349
Κατηγορία: 
Χρήστες: