ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΘΥΡΩΝ _ΑΡ. ΔΙΑΚ. 5/14

Δημόσιος διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές  για την προμήθεια και τοποθέτηση θωρακισμένων εξωτερικών θυρών σε κτίρια του Πανεπιστημίου – Γ’ φάση.

Είδος διαγωνισμού : Ανοικτός με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη        προσφορά.

Ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών : 11 Ιουνίου 2014, ημέρα  Τετάρτη και ώρα 10.30 π.μ.

Οι προσφορές θα παραδίδονται στα γραφεία του Τμήματος Προμηθειών, Α’ κτίριο, ισόγειο.

Προσφορές που περιέρχονται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, επιστρέφονται ως απαράδεκτες.

Ημερομηνία και ώρα διενέργειας του διαγωνισμού : 11 Ιουνίου 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00  π.μ.

α) Ημερομηνία δημοσίευσης στο ΦΕΚ : 2.5.2014

β) Ημερομηνία δημοσίευσης στον ελληνικό τύπο :   30.4. – 2.5.2014

Τόπος διενέργειας του διαγωνισμού :

Τμήμα Προμηθειών,  Α΄ κτίριο, 1ος όροφος (μικρή αίθουσα Συγκλήτου), Πανεπιστημιούπολη, Ρίο – Πάτρα.

Επισυναπτόμενα: 
Υπεύθυνος: 
Νικόλαος Κουτσάγγελος
Τηλέφωνο: 
2610969024
2610969066
Fax: 
2610992349
Κατηγορία: 
Χρήστες: