Προκήρυξη για την πλήρωση θέσης καθηγητή του Τμήματος Ιατρικής

~~
                                           Πάτρα 30-4-2014

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

την  πλήρωση  θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών.
 
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

- Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, με ιδιαίτερη επιστημονική δραστηριότητα στο γνωστικό αντικείμενο «Φυσική Ιατρική και Αποκατάσταση με εξειδίκευση στην Αποκατάσταση κακώσεων Νωτιαίου Μυελού».
ΦΕΚ Δημοσίευσης: 362/26-3-2014 τ.Γ’  και 553/30-4-2014
ΑΔΑ: ΒΙΗΓ469Β7Θ-ΕΙ6 και ΑΔΑ: ΒΙΦ1469Β7Θ-4ΣΗ

Λήξη  προθεσμίας  υποβολής  υποψηφιοτήτων   για   την   ανωτέρω  θέση  είναι  η  30 -6-2014.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Πατρών (http://www.admin.upatras.gr) και για περισσότερες πληροφορίες στην Γραμματεία του Τμήματος Ιατρικής: τηλ.: 2610-969101, 2610-969102,                                                                                e-mail: secretary@med.upatras.gr, Ιστότοπος:  www.med.upatras.gr

                                                                                                                                                                                         Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
                                                                                        ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

                                                                                                    ΜΑΡΙΝΑ Π. ΚΟΡΦΙΑΤΗ

Υπεύθυνος: 
E-mail: 
Τηλέφωνο: 
Fax: 
Κατηγορία: 
Χρήστες: