Προκήρυξη για την πλήρωση θέσεων καθηγητών Τμημάτων του Πανεπιστημίου Πατρών

~~    Πάτρα 2-5-2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

 

την  πλήρωση  θέσεων καθηγητών των Τμημάτων: α) Μαθηματικών, β) Φυσικής, γ) Χημείας, δ) Επιστήμης των Υλικών, ε) Βιολογίας της Σχολής Θετικών Επιστημών, στ) Φαρμακευτικής της Σχολής Επιστημών Υγείας και ζ) Οικονομικών Επιστημών της Σχολής Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πατρών.
 
ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ
ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

- Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, με γνωστικό αντικείμενο «Γενική Τοπολογία και εφαρμογές αυτής».
ΦΕΚ Δημοσίευσης: 542/28-4-2014 τ.Γ’
ΑΔΑ: ΒΙ0Ε469Β7Θ-8ΚΙ

ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ

- Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Φυσική της Ατμόσφαιρας».
ΦΕΚ Δημοσίευσης: 542/28-4-2014 τ.Γ’
ΑΔΑ: ΒΙ0Ε469Β7Θ-ΘΑΣ

- Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας».
ΦΕΚ Δημοσίευσης: 542/28-4-2014 τ.Γ’
ΑΔΑ: ΒΙ0Ε469Β7Θ-5ΣΦ

ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ, ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

- Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Οργανική Χημεία με έμφαση στη Μοριακή Προσομοίωση».
ΦΕΚ Δημοσίευσης: 542/28-4-2014 τ.Γ’
ΑΔΑ: ΒΙ0Ε469Β7Θ-ΣΣΨ

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

- Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Μικροφασικά και Νανοφασικά Υλικά».
ΦΕΚ Δημοσίευσης: 542/28-4-2014 τ.Γ’
ΑΔΑ: ΒΙ0Ε469Β7Θ-2ΓΩ

ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ, ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΥΤΤΑΡΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

- Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Βιοχημεία: Δομή και λειτουργία Πρωτεϊνών».
ΦΕΚ Δημοσίευσης: 542/28-4-2014 τ.Γ’
ΑΔΑ: ΒΙ0Ε469Β7Θ-3ΞΙ

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ

- Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Φαρμακευτική Χημεία με έμφαση στη Χημεία-Στερεοχημεία και τους μηχανισμούς σύνθεσης φαρμακολογικά δραστικών ουσιών και τη σχέση δομής-δράσης αυτών».
ΦΕΚ Δημοσίευσης: 542/28-4-2014 τ.Γ’
ΑΔΑ: ΒΙ0Ε469Β7Θ-758

ΣΧΟΛΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

- Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Προστασία Καταναλωτή, Κινητικότητα Επιχειρήσεων και Αγορά Εργασίας με έμφαση στο Θεσμικό Πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης».
ΦΕΚ Δημοσίευσης: 542/28-4-2014 τ.Γ’
ΑΔΑ: ΒΙ0Ε469Β7Θ-Ξ57

- Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Εφαρμοσμένη Βιομηχανική Οργάνωση».
ΦΕΚ Δημοσίευσης: 542/28-4-2014 τ.Γ’
ΑΔΑ: ΒΙ0Ε469Β7Θ-ΠΗ7

Λήξη  προθεσμίας  υποβολής  υποψηφιοτήτων   για   τις   ανωτέρω  θέσεις  είναι  η  2 -7-2014.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Πατρών (http://www.admin.upatras.gr) και για περισσότερες πληροφορίες στις Γραμματείες των Τμημάτων:
α) Τμήμα Μαθηματικών:                                     τηλ.: 2610-996735, 2610-997221,
                                                                                e-mail: abasilop@math.upatras.gr
               Ιστότοπος: www.math.upatras.gr

β) Φυσικής:                                                          τηλ.: 2610-996072, 2610-996077
                                                                                e-mail: secrphysics@upatras.gr,
                                                                                Ιστότοπος:  www.physics.upatras.gr

γ) Τμήμα Χημείας:                                               τηλ.: 2610-997101, 2610-991724,
                                                                                e-mail: secretary@chemistry.upatras.gr
               Ιστότοπος: www.chem.upatras.gr

δ) Επιστήμης των Υλικών:           τηλ.: 2610-969351, 2610-969345
                                                                                e-mail: secretariat@matersci.upatras.gr
                                                                                Ιστότοπος: www.matersci.upatras.gr

ε) Τμήμα Βιολογίας:                                            τηλ.:    2610-969200, 2610-969205
                                                                                e-mail: dgrambio@upatras.gr, paspioti@upatras.gr
                                                                                Ιστότοπος: www.biology.upatras.gr

στ) Φαρμακευτικής:                                             τηλ.: 2610-969333, 2610-969334
                                                                                e-mail: pharminf@upatras.gr
                                                                                Ιστότοπος: www.pharmacy.upatras.gr

ζ) Οικονομικών Επιστημών:                    τηλ.: 2610-969960, 2610-969962,
                                                                                e-mail: econ-secr@upatras.gr
                                                                                Ιστότοπος:  www.econ.upatras.gr
                                                                                                                                                                                       Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
                                                                                        ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

                                                                                                    ΜΑΡΙΝΑ Π. ΚΟΡΦΙΑΤΗ

Υπεύθυνος: 
E-mail: 
Τηλέφωνο: 
Fax: 
Κατηγορία: 
Χρήστες: