ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ, ΦΑΞ, ΦΩΤ/ΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ_ ΔΙΑΚ. 1Ε/14

1. Ανοικτός δημόσιος επαναληπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια αναλώσιμων εκτυπωτών, φαξ, φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων και πολυμηχανημάτων για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Πατρών για ένα (1) έτος.

2. Είδος διαγωνισμού: Ανοικτός με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.

3. Ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών : 27 Ιουνίου 2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.30 π.μ. στο Τμήμα Προμηθειών (ισόγειο Α΄ Κτιρίου).

Προσφορές που περιέρχονται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, επιστρέφονται ως απαράδεκτες.

4. Χρόνος διενέργειας του διαγωνισμού.

 α) Ημερομηνία : 27 Ιουνίου 2014

 β) Ημέρα : Παρασκευή  & Ώρα : 11.00 π.μ.

5. Τόπος διενέργειας του διαγωνισμού : Τμήμα Προμηθειών, Α΄ κτίριο, 1ος όροφος (μικρή αίθουσα Συγκλήτου),  Πανεπιστημιούπο-λη, Ρίο – Πάτρα.

Προϋπολογισμός: 159.500,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Υπεύθυνος: 
Νικόλαος Κουτσάγγελος
Τηλέφωνο: 
2610969024
2610969066
Fax: 
2610992349
Κατηγορία: 
Χρήστες: