Δημόσιος διεθνής διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές για την ανάθεση του καθαρισμού κτιρίων της Πανεπιστημιούπολης, για ένα (1) έτος με δικαίωμα παράτασης για ένα ακόμα έτος.

Αριθμ. Διακήρυξης   6 /14

  1. Δημόσιος διεθνής διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές  για την ανάθεση του καθαρισμού  κτιρίων της  Πανεπιστημιούπολης, για ένα (1) έτος με δικαίωμα παράτασης για ένα ακόμα έτος.
  2. Είδος διαγωνισμού : Ανοικτός με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά.

3. Ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών: 24 Ιουλίου 2014, ημέρα Πέμπτη  και ώρα 02.00 μ.μ.

Προσφορές που περιέρχονται στην αρμόδια Υπηρεσία μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα με οποιοδήποτε τρόπο, δεν αποσφραγίζονται και επιστρέφονται ως απαράδεκτες.

 

4. Ημερομηνία και ώρα διενέργειας του διαγωνισμού :  25 Ιουλίου 2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00  π.μ.

5.  α) Ημερομηνία αποστολής στην εφημερίδα της ΕΕ :  29 Μαΐου 2014

     β) Ημερομηνία δημοσίευσης στο ΦΕΚ : 6 Ιουνίου 2014

     γ) Ημερομηνία δημοσίευσης στον ελληνικό τύπο: 4 – 5 Ιουνίου 2014

6. Τόπος διενέργειας του διαγωνισμού : Τμήμα Προμηθειών,  Α΄ κτίριο, 1ος όροφος (μικρή αίθουσα Συγκλήτου), Πανεπιστημιούπολη, Ρίο – Πάτρα.

Υπεύθυνος: 
κ. Νικόλαος Κουτσάγγελος
E-mail: 
Τηλέφωνο: 
+302610969024
+302610969050
Fax: 
+302610992349
Κατηγορία: 
Χρήστες: