ΟΜΟΦΩΝΟ ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΗΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘ. 28/5.6.2014 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ

Υπεύθυνος: 
κα Κλεοπάτρα Παπαγιάννη
Τηλέφωνο: 
2610969025
Fax: 
2610996664
Κατηγορία: 
Οργανική Μονάδα: