Δημόσιος διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτρικού υποσταθμού μέσης τάσης για την ηλεκτροδότηση του Νέου Κτιρίου του Τμήματος Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών

Αριθμός Διακήρυξης 8/14

1. Δημόσιος διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτρικού υποσταθμού μέσης τάσης για την ηλεκτροδότηση του Νέου Κτιρίου του Τμήματος Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών -Έργο: "ΚΤΙΡΙΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ (Α' ΦΑΣΗ)" - ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ - ΕΣΠΑ».

2.  Είδος διαγωνισμού: Ανοικτός με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά.

3.  Ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών: 14 Ιουλίου 2014, ημέρα Δευτέρα και  ώρα 10:30 π.μ. στο Τμήμα Προμηθειών (ισόγειο Α΄ Κτιρίου).

Προσφορές που περιέρχονται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, επιστρέφονται ως απαράδεκτες.

4. Ημερομηνία και ώρα διενέργειας του διαγωνισμού: 14 Ιουλίου 2014, ημέρα Δευτέρα και  ώρα 11:00 π.μ.

Προσφορές που περιέρχονται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, επιστρέφονται ως απαράδεκτες.

 

Υπεύθυνος: 
κ. Νικόλαος Κουτσάγγελος
Τηλέφωνο: 
+302610969024
+302610969050
Fax: 
+302610992349
Κατηγορία: 
Χρήστες: