Δημόσιος διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια και εγκατάσταση υδραυλικών ανελκυστήρων στο κτίριο του Τμήματος Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών

Αριθμός Διακήρυξης 7/14

1. Δημόσιος διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια και εγκατάσταση υδραυλικών ανελκυστήρων στο κτίριο του Τμήματος Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών -Έργο: "ΚΤΙΡΙΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ (Α' ΦΑΣΗ)" - ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ - ΕΣΠΑ».

 

2.  Είδος διαγωνισμού: Ανοικτός με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά.

 

3.  Ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών: 11 Ιουλίου 2014, ημέρα Παρασκευή,  ώρα 10:30 π.μ. στο Τμήμα Προμηθειών (ισόγειο Α΄ Κτιρίου).

 

Προσφορές που περιέρχονται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, επιστρέφονται ως απαράδεκτες.

 

4. Ημερομηνία και ώρα διενέργειας του διαγωνισμού: 11 Ιουλίου 2014, ημέρα Παρασκευή,  και ώρα 11:00 π.μ.

 

 

Υπεύθυνος: 
κ. Νικόλαος Κουτσάγγελος
Τηλέφωνο: 
+302610969024
+302610969050
Fax: 
+302610992349
Κατηγορία: 
Χρήστες: