ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΛΕΚΤΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΚΛΟΓΗΣ ΚΟΣΜΗΤΟΡΑ ΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ .

Υπεύθυνος: 
E-mail: 
Τηλέφωνο: 
Fax: 
Οργανική Μονάδα: 
Χρήστες: