Πρακτικό Συμβουλίου Ιδρύματος (αριθ. συν. 20/13.6.2014) που αφορά στην επιλογή των υποψηφίων για τη θέση του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πατρών

Σας παραθέτουμε για ενημέρωσή σας το αριθ. 20/13.6.2014 πρακτικό συνεδρίασης του Συμβουλίου Ιδρύματος, μετά του συνημμένου σε αυτό παραρτήματος συναντήσεων με όλους τους υποψηφίους για τη θέση του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πατρών.
 

Υπεύθυνος: 
Συμβούλιο Ιδρύματος
Τηλέφωνο: 
2610962106
2610969037
Fax: 
2610996652
Οργανική Μονάδα: