ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΘΥΡΩΝ _ΑΡ. ΔΙΑΚ. 5Ε/14

1. Ανοιχτός δημόσιος επαναληπτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές  για την προμήθεια και τοποθέτηση θωρακισμένων εξωτερικών θυρών σε κτίρια του Πανεπιστημίου – Γ’ φάση.

2. Είδος διαγωνισμού: Ανοικτός με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη  προσφορά.

3.  Ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών : 19 Σεπτεμβρίου 2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.30 π.μ.

Οι προσφορές θα παραδίδονται στα γραφεία του Τμήματος Προμηθειών, Α’ κτίριο, ισόγειο.

Προσφορές που περιέρχονται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, επιστρέφονται ως απαράδεκτες.

4. Ημερομηνία και ώρα διενέργειας του διαγωνισμού : 19 Σεπτεμβρίου 2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00  π.μ.

Υπεύθυνος: 
Νικόλαος Κουτσάγγελος
Τηλέφωνο: 
2610969024
2610969066
Fax: 
2610992349
Κατηγορία: 
Χρήστες: