ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙEΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ, ΕΝΤΥΠΟΥ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ Β.Κ.Π. & ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2014, ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΕΝΑ ΑΚΟΜΑ ΕΤΟΣ

1. Δημόσιος διεθνής διαγωνισμός για την προμήθεια επί συνδρομή περιοδικού, έντυπου και ηλεκτρονικού, επιστημονικού υλικού για την κάλυψη των αναγκών της Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης και για την  Βιβλιοθήκη της Ψυχιατρικής για το 2014, με δικαίωμα παράτασης για ένα ακόμα έτος.

2. Είδος διαγωνισμού : Ανοικτός με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά.

3. Χρόνος Υποβολής και παραλαβή προσφορών : Οι προσφορές παραλαμβάνονται από την αρμόδια Υπηρεσία του Πανεπιστημίου (Τμήμα Προμηθειών, Α’ κτίριο, ισόγειο) το αργότερο μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου  2014 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.30 μ.μ.

Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται στην Υπηρεσία  με οιονδήποτε τρόπο και παραλαμβάνονται με απαραίτητη προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στην ανωτέρω Υπηρεσία μέχρι την παραπάνω ημερομηνία και ώρα.

 Προσφορές που περιέρχονται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, επιστρέφονται ως απαράδεκτες.

  

4. Χρόνος διενέργειας του διαγωνισμού :

    Η έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών από την Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού θα διενεργηθεί στις 30 Σεπτεμβρίου 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 π.μ. στο κτίριο Α’, 1ος όροφος (μικρή αίθουσα Συγκλήτου) Πανεπιστημιούπολη – Ρίο.

Σημειώνεται ότι οι προσφορές θα υποβληθούν μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου  2014 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.30 μ.μ.

5α) Ημερομηνία δημοσίευσης στον ελληνικό τύπο :       22-23/8/2014 

5β) Ημερομηνία αποστολής στην εφημερίδα της Ε.Ε : 1/8/2014

Τόπος διενέργειας του διαγωνισμού :

Τμήμα προμηθειών,  Α΄ κτίριο, 1ος όροφος (μικρή αίθουσα Συγκλήτου), Πανεπιστημιούπολη, Ρίο – Πάτρα.

Επισυναπτόμενα: 
Υπεύθυνος: 
κ. Νικόλαος Κουτσάγγελος
Τηλέφωνο: 
+302610969024
Fax: 
+302610992349
Κατηγορία: 
Χρήστες: