1η Πρόσκληση Υποβολής Αίτησης Υποψηφιότητας στο Πρόγραμμα ERASMUS+ για Πρακτική Άσκηση 2014-2015.

Επισυνάπτονται η πρόσκληση υποβολής των αιτήσεων, η αίτηση συμμετοχής, οι χώρες και τα ποσά των υποτροφιών καθώς και τα κριτήρια επιλογής.

Υπεύθυνος: 
κ. Πολυξένη Χριστιά
Τηλέφωνο: 
2610 969036
2610 969029
Fax: 
2610 994441