Διόρθωση εις το ορθό της υπ’ αριθμ. 11/14 διακήρυξης «Δημόσιο Διεθνή διαγωνισμό για την προμήθεια επί συνδρομή περιοδικού, έντυπου & ηλεκτρονικού επιστημονικού υλικού για την κάλυψη των αναγκών της Β.Κ.Π. & για τη βιβλιοθήκη της Ψυχιατρικής για το 2014»

Σχετικά με την υπ’ αριθμ. 11/14 διακήρυξη για το «Δημόσιο Διεθνή διαγωνισμό για την προμήθεια επί συνδρομή περιοδικού, έντυπου & ηλεκτρονικού επιστημονικού υλικού για την κάλυψη των αναγκών της Β.Κ.Π. και για τη βιβλιοθήκη της Ψυχιατρικής για το 2014, με δικαίωμα παράτασης για ένα έτος», επισημαίνουμε ότι εκ παραδρομής αναφέρονται τα εξής:

  • Σελίδα 2, Αρ. 3  - Χρόνος Υποβολής και παραλαβή προσφορών: …. και ώρα 10:30 μμ    διορθώνεται εις το ορθό  …και  ώρα 10:30 π.μ.
  • Σελίδα 13, Αρ. 23 – Προϋπολογισθείσα αξία – Πηγή χρηματοδότησης: Η προϋπολογισθείσα δαπάνη για την παραπάνω προμήθεια είναι 549.000,00 ευρώ ……….. και επιπλέον 549.000,00 ευρώ…

διορθώνεται εις το ορθό. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη για την παραπάνω προμήθεια είναι 450.000,00 ευρώ ……….. και επιπλέον 450.000,00 ευρώ…….

Υπεύθυνος: 
Νικόλαος Κουτσάγγελος
Τηλέφωνο: 
2610969050
Fax: 
2610992349
Κατηγορία: 
Χρήστες: